Abdul Muhsin al qasim Yasin suresi dinle
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim » Abdul Muhsin al qasim Yasin suresi dinle

Abdul Muhsin al qasim Yasin suresi dinle

   

Abdul Muhsin al qasim Yasin suresi dinle

Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir. Yasin Suresi Arapça okumak için Abdul Muhsin al qasim Yasin Suresi okurken takip edebilir yada bu sayfada verdiğimiz Yasin Suresinin arapçasını türkçe olarak okuyabilirsiniz.

Yasin Suresi; Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. İsmini Kur'an-ı Kerimin en kısa ayeti olan ilk ayetinden almıştır. Sûre, Kur'anın dört esas maksadından üçü olan tevhid, ahiret ve risaleti ayrıntılı denecek derecede ele alır. Şöyle ki: 1-Allah Tealanın gökyüzünde tezahür eden kudreti, Güneş ve Ayın hikmetleri, gece ve gündüzün oluşumu, bitkiler ve hayvanlar âleminde, insanın yaratılışında tezahür eden deliller hatırlatılarak bütün bunların Tek olan Yüce Yaratıcıyı gösterdiği zihinlere yerleştirilir. 2-Ölmüş yeryüzünün her sene bahar mevsiminde diriltilmesi, insanın bir damla sudan yaratılması ölülerin diriltilmesinin delili olarak anlatılır. 3-İnsanlık tarihinde risaletin öteden beri mevcut olup Hz. Muhammed (a.s) ile devam ettiği, mahiyet olarak beşerden başka bir şey olmayan elçilerin sadece ilahi mesajı tebliğ ile görevli oldukları, onların bu ağır vazifeden ötürü insanlardan hiç bir karşılık beklemedikleri bildirilir.  Sûre bu gerçekleri çok özlü, etkili ve düşündürücü bir üslupla anlatır. Hz. Peygamber (a.s): "Yasin Kur'anın kalbidir" buyurmuştur. Gerçekten bu sûre, kirlenen ruhlara ve canlara, temizlenmiş kanla sürekli olarak hayat bahşeden, çarpıp duran manevî bir kalb durumunda-dır. Hz. Peygamber: "Ölmek üzere olanların yanında Yasin sûresini okuyunuz" buyurmakla, onun ölümcül durumda olanlara bile hayatiyet vereceğini bildirmiştir. Gerçekten ahirete doğru yolculuğun sonunda bu hakikat dersini dinlemek pek önemlidir. Bazı alimler ise ölülerin bile ondan faydalanacaklarını, kabrin başında okunmasının hadiste yeri olduğunu kabul etmişlerdir.

Abdul Muhsin al qasim Yasin suresi dinleYasin Suresi arapça okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yasın

2. Vel kur'anil hakiym

3. İnneke le minel murseliyn

4. Ala sıratım müstekıym

5. Tenziylel aziyzir rahıym

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

24. İnnı izel le fı dalalim mübın

25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym

59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
 

Yasin Suresi Meali

Bismillahirrahmanirrahim

1 - Yâ sîn,

2 - Hikmetli Kur'ana andolsun:

3 - Sen elbette gönderilen resûllerdensin

4 - Dosdoğru yol üzerindesin.

5-6 - Aziz ve Rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış, hâliyle, kendileri de gaflette giden, bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.

7 - Hak olarak kesinleşti, haklarında çoğunun, ilâhi hüküm. Artık imân etmezler onlar...

8 - Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar.  Kâfirler, gidişatlarına uygun bir şekilde cezalandırıl-mışlardır. Mağrur, burunları havada olmaları sebebiyle, o şekilde kelepçelenmişlerdir. Sağ ve sol el, sağ ve sol çene altlarından birer dikme gibi tutturulduktan sonra, üstünden çeneye kadar varan kelepçe dolanır. Bu durumda olan şahıs, önünü göremez, gözleri havada olduğundan boynu şiddetli şekilde ağrır.

9 - Hem önlerinden hem arkalarından bir sed yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki artık hiç göremezler onlar...

10 - Müsâvidir kendilerine: Ha uyardın onları, ha uyarmadın, artık iman etmezler onlar...

11 - Sen ey Resûlüm, şu kimseyi uyar:   İrşâda can kulağıyla tâbi olur, Görmediği Rahmanı sayıp çekinir. Müjdele onu:   Mağfiret onun, şerefli mükâfat onun...

12 - Ölüleri diriltecek Biz'iz.  Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini yazan Biz'iz.  Velhasıl her bir şeyi, apaçık bir Kitap'ta sayıp döken Biz'iz.

13 - Sen şimdi onlara bir misâl getir:  Malum şehir halkını, hani onlara da Resuller gelmişti.  Buradaki elçiler, Hz. İsanın havarîleri, muhataplar Roma İmparatorluğunun hakimiyeti altında yaşayanlar, şehir ise Antakya veya o civarda bir başka şehirdir. Hz. İsanın daveti karşısında müşrik Romalılar nasıl söndüyse, Kur'anın daveti ile de şirkin hakimiyetinin yıkılacağına îma edilir.

14 - Evet, iki Resûl gönderdik onlara,  "Yalancı!" dediler onlara.  Bunun üzerine, güçlendirdik onları bir üçüncü Resulle,  Dediler hep birden: "Biz Allahın Resûlleriyiz size!"

15 - Ahali dedi ki: "Doğrusu Rahmanın indirdiği bir şey yok!  Siz de bizim gibi bir beşersiniz,   evet evet... siz sadece yalancısınız!"

16 - Resûller dediler: "Elbette biliyor Rabbimiz,  Size gönderilen Resûlleriz biz;

17 - Açıkça tebliğden başka bir şeyle mükellef değiliz biz."

18 - Ahâli dedi ki: "Uğursuzsunuz siz,  şayet vazgeçmezseniz,  sizi taşlarız, acı mı acı bir azap size dokundururuz."

19 - Resûller cevap verdiler:  "Uğursuzluğunuz sizinle beraber, çünkü siz imânsızsınız,  irşâd edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz?  Haddi aşan toplumun tekisiniz siz!"

20 - Derken... şehrin öte başından, bir adam geldi koşan,  adam mı adam!   Onlara dedi: "N'olur ey kavmim! siz bu resûllere uyun!"  Bu zat, Habib-i Neccar diye bilinir.

21 - "Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun."

22 - "Hem ne o olmuş ki bana? tapmayayım beni yaratana?  Hem sizlerin de dönüşü olacak Ona!"

23 - "Hiç Ondan başka Tanrı edinir miyim!   Zirâ Rahman bana zarar vermek dilerse,  onların şefaati etmez faide,  hem kurtaramazlar da..."

24 - "O durumda ben, besbelli bir sapıklıkta olurum,

25 - amma bakın:  Ben Rabbinize inanıyorum, sizler de bunu işitmiş olun!"

26 - Ona denildi: "Buyur Cennete!"  O ise halkını hatırlayarak:  "Ah halkım bir bilseydi!", dedi.

27 - "Ah bir bilseler! Rabbimin beni affettiğini,   beni ikramlara garkettiğini."

28 - Onun vefatından sonra, kavminin üzerine, gökten bir ordu indirmedik, zaten bu âdetimizden de değildi.

29 - (Orduya ne lüzum?), bir tek ses yeter! Bir de bakmışsınız:  sönüp kalmışlar, cansız...

30 - Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine gelen her Resûl ile, alay ederlerdi mutlaka.

31 - Kendilerinden önce nice nesilleri imhâ etti-ğimizi,  ve de onların kendilerine dönmediğini  görmezler miydi?

32 - Hiç kimse hariç kalmamak üzere, hepsi huzurumuza toplanacaklar!

33 - Delil mi isterler? İşte ölmüş arz!   Hayatı ona Biz veriyoruz.  Oradan onların yiyecekleri habbeleri çıkarıyoruz.   Kendileri de ondan yeyip dururlar.

34 - Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık, orada pınarlar fışkırttık.

35 - Ta ki onun meyvelerinden yesinler,  O meyveleri onlar yapmadılar,  Hâla şükretmez mi onlar?  Burada mâ edatı mevsule olabileceği gibi nâfiye de olabilir. Meâlde tek mânayı tercih etme mecburi-yetinden ötürü, daha kuvvetli görünen nefy anlamını tercih ettik.

36 - Münezzehtir o Allah, her noksandan münezzeh!  Yerin bitirdiği her şeyi,  ve kendilerini,  ve daha nice bilmedikleri şeyleri  çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!  Zevc: çift mânasına geldiği gibi çeşit ve kısım mânasına da gelir. Allahın bütün çeşit ve sınıflarıyla âlemi yarattığını ifade eder. Bu ayet, çift kavramının insanlar gibi bitkilerde de erkek ve dişi unsurlar ile câri olduğunu, hatta insanların çeşitli dönemlerde bilmedikleri birçok şeylerde de çift unsurun bulunduğunu ifade eder: elektrikte artı ve eksi yük, cisimler arasında itme ve çekme kuvveti, maddenin temeli olan atomlarda pozitif ve negatif elektronlar bu ayetin mûcizevi olarak haber verdiği şeyler arasındadır. Bütün bunlardan maksad da, her şeyi çift yaratan, bunca çeşitliliği ile kâinatı yaratan Allahın eş ve ortaktan münezzeh olduğunu vurgulamaktır.

37 - Onlara bir delil de gecedir:  Ki Biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız, birden karan-lığa gömülürler...

38 - Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde...  Takdir-i Aziz u Alim böyle olur işte!  Kur'anın muhataplarına vermek istediği ders: çok mükemmel ve en ufak aksaklık göstermeyen bir nizam vardır. Her tarafı birbiriyle tam irtibatlı bu nizam, bu sistem de, nizamın sahibinin tek olduğunu gösterir. Bunun misallerinden biri Güneşin hareketidir. Güneşin hareketi kendi etrafında olabilir. Dünyanın etrafında olabilir, Güneş sistemi olarak olabilir, içinde bulunduğu Saman yolu galaksisi olarak saniyede 10 mil veya daha fazla olabilir. Ayetin aslında öyle bir cümle yapısı vardır ki bütün bunları ifade etmesi mümkündür. Fakat önemli olan şudur ki nizam fikri, bütün ihtimallerde mevcuttur, Allahın bu mucizeli, çevik, muazzam, pek marifetli ve maharetli hizmetkârı herbiri ayrı ayrı yörüngede, muazzam faaliyetlerine rağmen hiçbir uyumsuzluğa yol açmamakta, en ufak bir aksaklık göstermemektedir.

39 - Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik, dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir.

40 - Ne gündüz Aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir,  o gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur....

41 - Bir delil daha onlara:  Nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır.  Eski tefsirlerimizin çoğu burada Hz. Nuh (a.s) ın gemisini düşünürler. Merhum Elmalı'lı ise, nesillerin ana rahimlerinde boğulmaksızın, emniyetle taşınmasını düşünür. Bu mânâ -tek tek bütün insanlarla ilgili olup, hepsinin devamlı görüp durduğu bir hâdise olması itibariyle- daha münasip sayılabilir.

42 - Onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız Biz...  Birçok çağdaş tefsirde belirtildiği gibi burada gemiye benzeyen yolcu nakil vasıtalarından tren, otobüs, uçak gibi binekler, açıkça haber verilmektedir.

43 - Şayet dileseydik boğardık onları, ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı.

44 - Meğer ki olsun katımızdan bir rahmet, ve ha-yatta bırakmak irâdesi bir müddet...

45 - Onlara ne zaman denilse:  "Önünüzde ardınızda bulunan hâllerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstehak olun!"  yüz çevirirler...  Bu haller hakkında şu ihtimaller düşünülmüştür:  "Dünya azabı ve âhiret azabı"; "şimdiki zaman veya istikbaldeki tehlikeler", "görünen veya görünmeyen kaza ve belalar"

46 - Rab'lerinin âyetlerinden bir âyet, ne zaman gelse, yüz çevirirler...

47 - Onlara ne zaman   "Allahın size lütfettiğinden, siz de muhtaçlar için harcayın" denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: "Size kalsa Allahın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz?  Siz böyle ne sapık düşünürsünüz!"

48 - Ve yine derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, ba's ne zaman, bizi tehdid ettiğiniz?..

49 - Onların beklediği: Sadece bir ses...  Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses...

50 - İşte o zaman...  Ne vasiyette bulunabilir, ne de evlerine dönebilirler...

51 - Sura üflendi, "kalk?" borusu çaldı...  İşte kabirlerinden kalkıp, Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar...

52 - "Eyvah bize! Kim kaldırdı yatağımızdan?" di-yorlar...  "İşte Rahmân'ın vâdi: Resûller doğru söylerler."

53 - Bütün olay, bir çağrıdan ibâret! İşte hepsi duruşma için toplanmışlar...

54 - Artık bugün, kimseye zulmedilmez,  hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez.

55 - Amma bugün cennetlikler, zevk ve eğlence içindedirler...

56 - Hem kendileri, hem eşleri gölgeliklerde, tahtlarına kurulurlar.

57 - Orada turfanda yemişler onlara, hâsılı istedikleri her şey onlara...

58 - Rabb-i Rahim'den sözle olan bir selâm yine onlara...

59 - "Fakat bugün sizler,  şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler"

60 - "Ey Adem'in evlatları!  Size emretmemiş miydim:  Şeytana tapmayın sakın!

61 - Çünkü o size âşikar düşman...  Lâkin Bana tapın  işte sırat-ı müstakim!"

62 - İçinizden nice nesilleri saptırdı o.   Bunu düşünmeli değil miydiniz?

63 - İşte tehdid edildiğiniz cehennem!

64 - İnkârınız sebebiyle girin oraya bugün.

65 - Bugün mühür vuracağız ağızlarına,  elleri Bize söyler, ayakları şahitlik eder, kendi yaptıklarına.

66 - Eğer dileseydik gözlerini dümdüz, silme kör ederdik,  o zaman yola dökülüp dururlardı.  Fakat nasıl göreceklerdi?  "İmana gelmeleri için, ille de kendilerini böyle sakat, çarpık çurpuk etmemizi mi bekliyorlar? Dileseydik böyle yapardık; o zaman da imâna koşmak için yarışırlardı ama bu vaziyette nasıl görebilirlerdi ki?" demektir.

67 - Eğer dileseydik,  o yalanladıkları yerde, hemen başüstü mâhiyetlerini değiştirir,  çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik...  Artık ne ileriye devam, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi.

68 - Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise, hilkatini tersyüz ederiz.  Hâlâ akıllanmazlar mı?  Tefsirlerin çoğunluğunda bulunmayan bu anlam ve irtibat Tefsiru't-Tahrir ve't-Tenvir'den alınmıştır.

69 - Biz Resûl'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik,  o zaten ona yaraşmaz.  O sırf bir irşâd ve parlak bir Kur'andır.

70 - Yaşayan her kişiyi uyarsın diye,  böylece ilâhi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.

71 - Şunu da görmediler mi:  Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için uysal, evcil hayvanlar yarattık da onlara mâlik bulunuyorlar.

72 - Onları emirlerine âmade kıldık. Onlardan hem binek edinir, hem de yerler,

73 - Onlardan içecekler elde ederler, daha nice menfaatlerinden yararlanırlar.  Halâ şükretmezler mi?

74 - Tuttular, Allahtan başka tanrılar peşine düştüler, güyâ ki yardıma nâil olacaklar.

75 - O putlar kendilerine yardım edemezler, nasıl olur?  Zaten bunlar, onlar için hazırlanmış askerler!  Şirkin çelişkisi: Müşrik, putundan yardım bekler; amma aslında müşriğin yardımı olmasa put varlığını devam ettiremez. Hazır kuvvet halinde nöbettarlık, bekçilik eden putperesttir ki, şirki devam ettirir. Yani o ona asker, öbürü buna asker! Ayet-i kerime bu iki anlamı mükemmel bir tarzda toplamaktadır.

76 - O halde ey Resûlüm, üzülme sen laflarına, onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da,   sen hiç tasalanma...

77 - İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi:  Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi Bize.

78 - Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misâl fırlattı Bize;  "Çürümüş vaziyetteki o kemikleri kim diriltecek!" diye.

79 - De ki: "Onları ilk defa inşa eden diriltir, hem O her halkı bilir."  Burada "halk", Türkçedeki mef'ul mânâsında olmayıp, masdar mânâsınadır. Yani "Allah, yaratmanın her türlüsünü, hayale bile gelmez şekillerini, mekanizmalarını bilir" demektir.

80 - O'dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır, siz de onu tutuşturup durursunuz.  Tefsirlerin çoğu bundan, yaş iken birbirine sürtül-mekle ateş çıkaran çöl ağacı merh ve afârın kasdedildiğini bildirirler. Çağdaş müelliflerden, petrolü oluştu-ran ağaçları düşünenler de vardır.

81 - Gökleri ve yeri yaratan,  onlar gibisini yaratmaya olmaz mı kadir!  Elbette kadir!  Hallâk Odur, Alim Odur!

82 - Bir şeyi dilediğinde Onun buyruğu, sadece "Ol!" demektir, hemen oluverir...

83 - Sübhandır, münezzehdir o Zât ki,  herşey üzerinde hâkimiyet elindedir.  Ve... hepinizin de dönüşü,  Ona olacaktır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna