Sad Suresi Meali Suat Yıldırım
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Suat Yıldırım Kur'an-ı Kerim Meali » Sad Suresi Meali Suat Yıldırım

Sad Suresi Meali Suat Yıldırım

   

Sad Suresi Meali Suat Yıldırım

SÂD SÛRESİ; Mekkede indirilmiş olup 88 ayettir. Adını başındaki sâd harfinden alır. Sûrenin asıl gayesi, Allahın Elçilerini dinlemeyenleri uyarmaktır. Müteakiben Peygambe-rimize itaat konusu üzerinde özellikle durulur, müteaddit peygamberlerin tebliğleri pek kısa bir şekilde anlatılır.

Bismillahirrahmanirrahim.

1 - Sâd. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için:

2 - Bu Kur'anda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil ama asıl o kâfirler Allaha karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.

3 - Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar! Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti! [21,12-13]

4-5 - İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler: "Bu bir sihirbaz, bir yalancı! İşte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış! Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey!" dediler. [10,2]  En makul ve münasip olan, peygamberin, kendi toplumunun mensuplarını uyarıp eğitmesidir. İnsandan başka melek gibi bir varlık gelseydi insanlarla ilişki kura-  mazdı, onlarla beraber olamaz, onlara örnek olamaz-dı. Başka bir milletten biri çıkıp gelseydi, tanımamaları sebebiyle, asıl onun hakkında şüphe etmeleri gerekirdi.

6 - İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip "Hâla mı duruyorsunuz, dediler, kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu, cidden yapılması gerken bir şeydir."

7 - "Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de görmedik. Bu sırf bir uydurma!"

8 - Biz bu kadar eşraf dururken, Kitap gönderilecek bir o mu kalmış!"   Hayır, hayır, onlar Benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler, doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar. [43,31-32]

9 - O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? [4,53-55; 17,100]

10 - Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar (âlemi oradan yönetsin, vahyi de isteklerine göre indirsinler!)

11 - Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu!  İslama karşı Arap yarımadasındaki başlıca grup-ların koalisyon halinde birleşip Medineyi kuşatmalarına ve tarihe Ahzab (koalisyon halinde bir araya gelmiş gruplar) harbi diye geçen savaşta onların perişan olacaklarını müjdelemektedir. [33,22]

12-13 - Onlardan önce Nûh, Âd toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da Peygamberleri yalancı saydılar.  Semûd ve Lût toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi.  Zu'l-evtad: Saray ve saltanat sahibi, ordular sahibi, yahut cezalandırdığı kimseleri kazıklara bağlayarak işkence yaptırması manalarına gelebilir. Yere kazık gibi çakılan ehramlar sahibi anlamı da düşünülebilir.

14 - Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını haketmişlerdi.

15 - Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar.

16 - Bir de o kâfirler alayla şöyle dediler: "Ey bizim Rabbimiz, bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır."

17 - Onlar ne derlerse desinler sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davudu hatırla. Çünkü o daima Allaha yönelirdi.  Hz. Davud (a.s) ın "ze'l-eyd" sıfatı bedenî kuvvet, askerî ve siyasî kuvvet, ahlâki kuvvet veya ibadet kuvveti yönlerinden düşünülebilir.

18-19 - Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine râm etmiştik. Her biri onun âhengine katılır, beraber zikrederlerdi. [34,10]

20 - Biz onun hakimiyetini güçlendirdik, ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.

21-22 - O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davudun yanına birden girince o, onlardan ürktü. Onlar da "Korkma! dediler, biz sadece birbirimize hakkı geçen iki dâvalıyız. Senden dileğimiz: aramızda ada-letle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster."

23 - "Benim şu din kardeşimin doksan dokuz koyunu var, benimse bir tek koyunum! Böyle iken "onu da bana bırak!" dedi ve çenesiyle beni bastırdı."

24 - Dâvud: "Doğrusu, senin tek koyununu, kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar ki onlar da o kadar azdır ki!"  Davud kendisini imtihan ettiğimizi anladı, derhal Rabbinden mağfiret diledi, eğilip secdeye kapandı ve Allaha yöneldi.  22. ayette bahsi geçen iki kişi, muhtemelen Davud (a.s) a suikast için gizlice duvardan tırmanıp atlayan kimselerdi. Onun yanında başkaları bulunduğundan asıl maksadlarını gizleyip böyle bir sun'î mesele uydurdular (Razî). Bazı müfessirlerin, İsrailiyattan alınan Urya kıssasını, hafifleterek nakletmeleri büyük çapta tenkid edilmiştir. Mezkûr izahı, bazı müfessirler zorlamalı bulurlar. İbnu'l-Arabî Ahkâmu'l-Kur'anda şöyle der: Davud (a.s) bir şahsa, eşini boşaması halinde onunla evlenmek istediğini söylemişti. Şahsın kabul veya reddettiği bildiril-miyor. Böyle bir teklif o toplumda geçerli olmakla bera-ber, en uygun davranış biçimi olmadığından Allah Teala onu böylece uyardı 99 sayısı çokluktan kinayedir.   Bu ayetin okunması ve dinlenilmesi halinde tilavet secdesi yapılması vaciptir.

25 - Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun Bize yakınlığı ve güzel bir âkıbeti vardır.  

26 - "Davud! Biz seni ülkede hükümdar yaptık, sen de insanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlar, hesap gününü unuttukları için, kendilerine şiddetli bir azap vardır.

27 - Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin!

28 - Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allahı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?

29 - Biz sana hayrı, feyiz ve bereketi bol bir Kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar.

30 - Bunları belirttikten sonra tekrar Dâvud'un kıssasına dönelim: Davuda evlat olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu! Hep Allaha yönelirdi. [27,16]

31 - Hani bir gün ikindi vakti ona, durduğunda sakin, koştuğu zaman ise süratli safkan koşu atları gösterilmişti.

32-33 - Onlarla ilgilenip "Ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim" dedi ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu.   Sonra: "Onları tekrar bana getirin!" deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.  Hz. Süleyman (a.s) savaşta istifade etme ve daha başka gayelerle atların hazırlanmasını ve idman yapmaları için koşturulmasını emrederek, bazan bu işe bizzat nezaret ediyordu." Ben bunları nefsimin haz duyması için değil, Allahın dinini güçlendirmek arzumdan dolayı seviyorum." demişti.

34 - Biz Süleymanı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir cesed bıraktık. Sonra o Allaha sığınıp tekrar tahtına döndü.  Hz. Süleyman (a.s) Mescid-i Aksayı yaptırdığı sırada, getirttiği sanatkârlar içinde sanatların hilelerini bilen birtakım şeytanların kurdukları bir ihtilal yüzünden bir süre nüfuzunu kaybetmiş, yahud tahtından ayrı kalmış, böylece tahtında ya kendisi güçsüz bir cesed halinde hükümsüz kalmış, yahut tahtı da işgal edilip ona kırk gün kadar, heykel gibi birisi oturtulmuştu. (Elmalılı M. Hamdi Yazır) Farklı diğer yorumlar içinde, biz bunu tercih ettik. Doğrusu, bu ayet, tefsiri en zor nadir yerlerdendir. Gerçeği her yönü ile yalnız Allah bilir.

35 - "Ya Rabbi, dedi, affet beni ve bana, benden sonra hiç kimseye nasib olmayacak bir hakimiyet lutfet. Çünkü Sen lütufları son derece bol olan Vehhabsın!"

36 - Biz rüzgârı onun emrine verdik. Rüzgâr, onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi.

37-38 - Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağılarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.  Bukağılarla bağlamaktan maksad, kötülük ve bozgunculuklara meydan verilmeyecek bir şekilde sıkı bir kontrol ve takip altına alınmış olmalarıdır.

39 - Buyurduk: "Süleyman! İşte bu, sana ihsanı-mızdır. İster tut dağıt, ister yanında tut, bu hesapsızdır."  "Bu konuda yetki sana verilmiştir, yaptığından dolayı sana bir hesap sorulmayacaktır" mânasınadır.

40 - Muhakkak ki onun Bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.  Allah kibirlileri sevmez. Hata işleyen kimse, uyarıldıktan sonra yine de inad ve ısrarla günahında devam ederse, İblisin durumuna düşer. Hatasını kabul edip Rabbine yönelirse atası Hz. Âdemi örnek almış olur. Allah da Davud ve Süleyman (a.s) gibi onu da bağışlar, hatta hiçbir kuluna vermediği yetki, servet ve saltanatı ona verir.

41 - Kulumuz Eyyûbu da hatırla! Hani o Rabbine: "Ya Rabbî, Şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu." diye yalvarmıştı. [65,3]

42 - Eyyûba: "Ayağını yere vur! dedik, İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin serin bir su!"

43 - Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiple-rine bir ibret olmak üzere ailesini, çevresini ve onların bir mislini lutfettik.

44 - Bir de ona: "Eline bir demet sap al, onunla vur! Yemininden dönen durumuna düşme" dedik. Doğrusu Biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! O gerçekten Allaha yönelirdi.  Denildiğine göre, Hz. Eyyub (a.s), bir hadise dolayısıyla eşine yüz değnek vuracağına dair yemin etmişti. Böylece bir demet yaparak vurmakla yeminin yerine geleceği kendisine bildirilmiştir. (Bu, belki de bu hususî durum ve benzeri durumlara mahsus bir fetvadır. Mesela eşi buna takat getiremezdi, yahut bu kadar ağır bir cezayı haketmemiş olabilirdi.)  

45 - (Ey Resûlüm) Kuvvetli ve basiretli zatlar olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakubu da an!

46 - Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık.

47 - Üstelik onlar Bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardır.

48 - İsmaili, Elyasa ve Zelkifl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. [21,81; 6,86]  Elyasa (a.s), İlyas (a.s) ın İsrailoğulları üzerine hali-fesi olup, sonra kendisine peygamberlik verilmiştir. Zelkifl (a.s), Eyyûb (a.s) ın oğlu Şeref olup, Şamda tebliğde bulunduğu anlatılıyor. Son cümle, peygamberlerin günahsız olduklarının delilidir.

49 - İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allaha karşı gelmekten sakınanlara güzel bir âkıbet vardır.

50 - O güzel yer: Kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn Cennetleridir.

51 - Onlar orada kanapelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. [56,18]

52 - Onların beraberinde, gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı, aynı yaşta güzeller vardır.

53 - Bu hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.

54 - Gerçekten işte bu Bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yoktur. [16,96; 11,108; 41,8; 13,35]

55-56 - İşte bu, mutlularadır, ama azgınlara kötü bir âkıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennem-dir. Ne kötü bir yataktır o!

57 - Bu böyledir! İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri!

58 - Bu böyledir! Bunlara benzer başkaları da vardır.

59 - İşte şunlar dünyada körü körüne maiyetinizde koşup giden gûruhtur. "Merhaba" olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir.

60 - Tabi olanlar onlara: "Hayır, asıl size merhaba olmasın, rahat yüzü görmeyin sizler! Bu azabı bize getiren sizsiniz. O ne kötü yerdir!"

61 - Sonra hep birden dua edip derler ki: "Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdı ise, Sen onun azabını kat kat artır!" [7,38]

62-63 - Azgınlar: "Neden acaba dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Bize kalsa, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz?"

64 - İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir.

65 - De ki: "Ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki tek Hakim olan Allahdan başka ilah yoktur.

66 - O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlık-ların Rabbidir. Mutlak galibdir, çok mağfiret edendir.

67 - De ki: "Bu Kur'an mühim bir mesajdır.

68 - Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz.

69 - Mele-i Âla sakinleri tartışırlarken kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur.

70 - Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir Elçi olduğum vahyolunuyor."

71 - Bir vakit Rabbin meleklere: "Ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım.

72 - Onu iyice biçimlendirip ona Rûhumdan üfle-yince hep birden, hürmet göstermek için ona secde ediniz."

73 - Meleklerin hepsi secde ettiler.

74 - Lakin İblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

75 - Allah buyurdu: "İblis! Benim ellerimle yarattığım mahlûkuma neden secde etmedin? Gururlandın mı, yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun?  Kur'an-ı Kerimde Allah Tealaya yed (el) kelimesi bazan tekil olarak (yedullah, 48,1) bazan çoğul olarak (eydina 36,71), bazan da burada olduğu gibi tesniye olarak (iki el, yedeyye) izâfe edilir. Bunların herbirinde Allah'ın şanına yaraşan bir mâna kasdedilmiştir. Bu durum, bir yönden de şuna delâlet eder: Allah mutlaktır, beşer ifadesindeki kayıtlar onun vasıflarını ve icraatını anlatmaya yetmez.  Birçok müfessire göre burada ihtimamla yaratmasından kinayedir. Yahut biri bedeni biçimlendir-meye, öbürü ruh üflenmesine işaret olmak üzere insanın ruh ve bedenini cemeden varlığını da hatıra getirebilir.  

76 - İblis: "Ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın" dedi.

77-78 - Allah: "Defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lânetim de, hesap gününe kadar senin üstündedir."

79 - "Ya Rabbi, dedi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin?"

80 - Allah: "Haydi sana mühlet verildi!"

81 - "Sen belirli bir vakte kadar izinlisin."

82-83 - İblis: "Öyle ise, dedi, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım, ancak Senin ihlasa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır." [17,62-65]

84-85 - Allah buyurdu: "İşte bu doğru! Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi, sen ve sana uyanlarla dolduracağım."  Bu sûre, bir bakıma, Kureyş önderlerinin "kitap gönderilecek bir o mu kalmış!" iddialarına, 9-10. ayetlerdeki kısa cevaptan sonra verilen uzun bir cevap olup özetle şöyledir: "Muhammedi elçi seçmeme itiraz eden sizler, Âdemi kabul etmeyen İblis durumundasınız."

86 - De ki: Ben de irşad ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim!" [32,13; 17,63]

87 - Bu Kur'an, ancak bütün milletler için bir derstir.

88 - Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz. [6,19; 11,17]

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna