Esmaül hüsna El Aliyy anlamı, fazileti, arapçası
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Esmaül hüsna El Aliyy anlamı, fazileti, arapçası

Esmaül hüsna El Aliyy anlamı, fazileti, arapçası

   

Esmaül hüsna El Aliyy anlamı, fazileti, arapçası

Allahın 99 ismi (Esmaül hüsna El Aliyy ne anlama gelir yani El Aliyy anlamı nedir? İşte El Aliyy ne demek, El Aliyy isminin fazileti, sırları, El Aliyy arapça yazılışı ile El Aliyy ile ilgili ayetler hakkında bilgi.

EL ALİYY : Pek yüce, Pek yüksek yani En üstün ve en yüksek anlamına gelir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O, yücedir, büyüktür." (Bakara, 255)

"Allah yücedir,  büyüktür." (Nisa, 34)

"O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir." (Rad, 9)
Allah'ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Bütün dereceler ve mertebeler O'ndan aşağıdır. Allah, her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir. Zira varlıklar ya etkileyen veya etkilenendir. Etkileyen etkilenenden üstündür. Allah Teâlâ, her varlığı etkileyendir. Bütün varlıklara O'nun bir eseri ve etkilenenidir. Bu yüzden O, bütün varlıklardan daha üstün ve yücedir.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!

Bismillahirrahmanirrahim.

El-Aliyy ism-i şerifi "kemal derecelerinin en yücesinde bulunan' anlamına gelir. Bu isim kelime manasıyla yükseklik, yücelik anlamındaki "ulüvv' kökünden gelir. Ulüvv kelimesi, alçak ve aşağıda bulunan manasındaki "süfli' kelimesinin zıddıdır.

Ulüvv kökünden türeyen el-Aliyy ismi "her şeyiyle yüce olan'; el-A'lâ ismi "en yüce olan'; el-Müteâlî ismi ise "sonsuz ve sınırsız yüceliğe sahip olan' demektir. Müteâlî ismi anlam olarak daha çok mübalağa ifade eder.

Cenab-ı Hakk Aliyy'dir, A'lâ'dır, Müteâlî'dir. Kendi zatında yüce olandır. Her hususta her şeyden yüce, makamı pek yüksek, şanı büyük, mutlak yüce olandır; mutlak kemal sahibidir. Ortağı, dengi, benzeri ve yardımcısı olmayandır. Ulûhiyetle bağdaşmayan, şanına yaraşmayan her türlü noksanlıklardan münezzeh, celâl yüceliklere sahip olandır. O'ndan (CC) daha üstün bir varlığın kabulü mümkün değildir. O (CC) her şeyin üstündedir. Fakat bu üstünlük, maddenin üstünlüğü gibi mekân anlamında değil rütbe itibariyledir.

Zaman ve mekândan münezzeh; ezeli ve ebedi olan varlığı, kendinden ve zorunludur. Varlık mertebelerinin en yücesine sahip olması zatının kemalindendir. Var olabilmesi için hiçbir şeye muhtaç değildir. O'nun (CC) dışında olan her şey ise var olabilmek için muhtaç durumdadır. Var olup-olmamaları, onları yaratanın iradesine bağlıdır.

Zatına mahsus şuunatında yücelik sahibidir. Mesela ilahi muhabbeti mukaddestir; her türlü kusurdan, kötülükten münezzehtir. Mahlûkatın muhabbeti ise şartlı, sınırlı, kusurlu ve sonludur. Bunun gibi kullarına gösterdiği merhameti de bütün merhametlerin fevkinde ve üstündedir.

Allah, rahmeti yüz parça yaratmış, doksan dokuzunu kendi nezdinde tutmuş, yeryüzüne bir parçasını indirmiştir. İşte mahlûkat, bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler…” (Buhari)

Şuunatı gibi sıfatları da ezelidir, ebedidir, sonsuzdur, muhittir ve mutlaktır. Zatî olan sıfatları için derece, kayıt ve sınır düşünülemez. Mahlûkatın sıfatları ise zatî olmayıp, Cenab-ı Hakk tarafından sonradan verildiğinden başı olan, sonu olan, kayıtlı, sınırlı ve cüz'idir.

O Hayy'dir, devamlı hayat sahibidir. Bütün mahlûkat ise ancak O'nun (CC) vermesiyle hayat bulacak fanilerdir.

O Kadir'dir, her şeye kudreti yetendir. Bütün mahlûkat ise kuvveti sınırlı, acz ve zaaf içerisindedir. Allah mahlûkat üzerindeki kudretiyle yücelik sahibidir. Bu onlardan uzaklık anlamına gelmez; çünkü “O (CC) kuvvetinde yüce olan yüceliğinde de yakın olandır.”(2)

O Hâkim'dir, hüküm verendir. Hükümranlıkta kendisine ortak veya daha üstün bir merci yoktur. Bütün mahlûkat ise hükümlerine, emirlerine boyun eğen; emirlerini geri çeviremeyen çaresizlerdir. Âlemlere nüfuz eden hükümleriyle her şeyin nihayet derecede fevkindedir.

O, Ğaniyy'dir; nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olan, ihtiyaçtan uzak, her şeyden müstağni olandır. Bütün mahlûkat ise mutlak bir fakr ve sürekli bir ihtiyaç içindedir. Büyük-küçük bütün ihtiyaçları yerine getiren ve hazinelerinden bir şey eksilmeyen, elbette en yüce ve en üstün olandır.

Kısacası bütün kemal sıfatlarında sınırsız yücedir. Bu makamın üstünde başka bir makam yoktur. Bütün rütbeler ondan aşağıdır. Her şeyin üzerinde izzet, şeref, şan, galibiyet sahibi aziz ve kahirdir.

Varlıkların toplamının sahip oldukları sınırlı ve kayıtlı sıfatlar, Aliyy olan Allah'ın sonsuz ve mutlak sıfatlarının yanında çok aşağı ve süfli kalır. Zaten o sıfatları onlara veren de yücelik sahibi Rableri değil mi?

Rabbimizi en iyi tanıtan ve O'na kulluğa davet eden Kur'an-ı Kerim “A'lâ Rabbinin ismini tesbih et” (A'lâ / 1) ayet-i kerimesinde bizleri, a'lâ olan Rabbimizin her türlü kusurdan münezzeh ve yüceliğinde en yüksek sıfatlarla muttasıf olduğuna dair tesbih etmeye çağırır. Böyle bir çağrıyı cevapsız bırakmayan Efendimiz (SAV), ilahi emirlerin birinci derecede muhatabı olarak bu ayeti okuduğu zaman “Subhane rabbiye'l-a'lâ” derdi. (Ahmed bin Hanbel)

Sizden biri secde edince üç kere "Subhane rabbiye'l-a'lâ' desin, bu da en az miktardır.” (Ebu Davud)

Sacid bir abd fıtratında yaratılmış olan mümin, rububiyete karşı ubudiyetle mukabele eder. Rabbinin yüceliğini ve kendi gerçeğini anlamış olarak, kusurlarını görür ve Rububiyetin kemali önünde yerlere kapanır. Zaaf ve acizliklerini bilerek, Kudret-i Samedâniye'nin; fakr ve ihtiyaç halini görerek, Rahmet-i İlahiye'nin önünde secde eder.

Üstadımız secdenin taşıdığı manaları “hayretâlûd bir muhabbet, bekaâlûd bir mahviyet, izzetâlûd bir tezellül”(3) gibi veciz sözlerle tarif etmiştir.

Secde yücelikler karşısında baş eğmedir. Bedenin secdesi olduğu gibi aklın ve kalbin de secdesi vardır. Bedenle yapılan secde diğer secdelerin maddi âlemdeki şeklidir, suretidir.  Aklın secdesi, Rabbinin sanatı üzerinde okuduğu mucizelerine ve benzersiz kudretine hayret etmesidir. Kalbin secdesi, Rabbini anmakla mutmain olması ve muhabbet etmesidir.

“Hayretâlûd bir muhabbet” anlamını taşıyan secde ile misalsiz cemalin huzurunda yerlere kapanılır. O'ndan (CC) gayri bütün fani sevgililer terk edilir ve O'na olan muhabbet beden dili ile ifade edilir. Secde yakın olmaktır.

Kulun secdedeki anı, rabbine en yakın olduğu andır…” (Ebu Davud)

İlahi aşk için yaratılmış olan kalp, maşukuna yaklaşmak ister ve hayretle karışık bir muhabbetle secde eder.

“Bekaâlûd bir mahviyet” manası taşıyan secde ile Aliyy olan Rabbin huzurunda lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile gereken yapılır. Rükûda acziyet izharıyla beraber, az da olsa bir varlık iddiası var. Secdede o iddia minimize edilerek mahviyet ilan edilir. Secde, namazın diğer kısımları gibi bir semboldür. Ulûhiyetinin sonsuzluğu karşısında layık bir tevazu ile benliğinden geçen kul, neredeyse yok hükmündeki varlığının hakikatini secde şeklinde ifade eder.

“İzzetâlûd bir tezellül” anlamını ihtiva eden secde ile zevalsiz ve kusursuz sıfatlar ve sermedî kemal sahibi tesbih ve takdis edilir. Azametinin yüceliğini anlayan insanı tatmin edebilecek olan zikir ve duruş ancak secdedir. Belki değerli uzuvların yere kapanması zillet gibi bir görüntü verir. Fakat Rabbin yüceliğinin aklen kabul edildiği, kalben tatmin olunduğu ve bedenen gereğinin yapıldığı secde izzetin ta kendisidir.

En Yüce'nin huzurunda halisane secde, A'lâ ismine ayinedârlık yapmak, Aliyy olan Rabbe yaklaşmak ve böylece O'nun katında makamını yükseltmektir.

…(Rabbine) secde et ve (O'na) yaklaş!” (Alak / 19)

Subhane'l-Aliyy'ul-A'lâ, subhanehu we Tealâ.  Wel-hamdu lillahi Rabb'il-'alemin.

العلي El Aliyy isminin faziletleri ve faydaları

El-Aliyy (c.c.) esmasının manası : Mutlak ve hakiki yüce, yüceler yücesi, O"nun şanı şerefi mertebe ve hükümranlığı pek yüce, her şeyiyle yüce olan.

* Her gün 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bollaşır ve zenginleşir.

* Her gün 110 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, ilimde ve mesleğinde ilerler.

* 232 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan ilimde ilerler ve bu nimetlerle ödüllendirilir.

* 5 vakit namazdan sonra 110 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam eden ömrü boyunca kimseye muhtaç olmaz ve her türlü kötülüklerden korunur.

* Birbirine küskün eşler yenen yemek üzerine 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” okuduktan sonra bu yemekten yerse barışırlar ve yuvalarına huzur gelir.

* Borcu olanların, işi bozulanların 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam etmeleri halinde borçlarını ödemesi kolaylaşır, işleri yoluna girer.

* Zillet ve hakaretten kurtulmak ve ilahi yardım ile insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabülü için, “Ya Aliyyü Celle Celalühü” diyerek 110 kere okunur.

* Yazılarak küçük çocuk üzerine asılırsa çocuk sağlıklı büyür. Gurbete giden kişi üzerine alırsa; selametle döner. Fakir kişi üzerine alırsa inşallah zengin olur.

* Bu ismin zikrini devam eden kimse,her yerde ve her işte sevilen,sayılan ve aranan bir kimse olur. Ancak dikkatli olmak gerekir zira yükseldiği mevkinin kıymetini bilemeyip, şükrünü eda edemeyip, ismin zikrini terk eden kimse, bir daha düştüğü yerden eski makamına ulaşamaz.

* Her gün namazlardan sonra (110) defa okumayı adet edinen kimseyi Cenabı Hakk, her türlü zillet ve meskenetten beri kılar. Kendisine ilim kapılarını açar. Kalbinde hikmet pınarlarını kaynatır. Onu gören kimseler muhabbetinden dolayı ona boyun eğerler. Bütün isteklerini severek yaparlar. Herkes tarafından çok büyük sevgi ve mehabbet görür.

* Aliyy ism-i şerifini zikrederken “Aliyyül azıym” suretinde zikretmek hem dualarının çabucak kabul olunmasına, hem de matlup ve muradlarının kat kat üstünde nimetlerin verilmesine sebep olur.

* Okumayı adet edinenlerin ahlakı düzelir, insanlara şirin görünür.

* Okumayı adet edinenler, hikmetten konuşur.İlmin derinliklerine nüfuz eder. Görenlerinmuhabbetini celb eder. Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir. Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, onların ıslahları için okumaya devam ederse, Allah onların ahlaklarını düzeltir.

El-Aliyy esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 110
Zikir günü ; Pazar
Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sol böğür sağ ayak ucu.
Gezegeni : Jüpiter (Nevin Yapıcıoğlu - Huzursayfası)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna