Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında bilgi

Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında bilgi

   

Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında bilgi

KONDÜKTÖR MEKTEB-İ ÂLİSİ DÖNEMİ (1911–1922)

Vilayet Nafıa İdarelerinin “fen memuru” (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911"de Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla, Paris"teki “Ecol De Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911"de başlanmıştır.
 
NAFIA FEN MEKTEBİ DÖNEMİ (1922–1937)
 
1922"de okulun adı Nafıa Fen Mektebine dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926"da 2,5 yıla ve 1931"de 3 yıla çıkarılmıştır.
 

İSTANBUL TEKNİK OKULU DÖNEMİ (1937–1969)
 
Türkiye"de imar işlerinin ve teknik hizmet gereksiniminin artması nedeniyle fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı yasayla Nafıa Fen Mektebi kapatılarak yerine teknik okul kurulmuştur. 2 yıllık fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
 
İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makine bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu"nun Maarif Vekâleti"ne devri hakkında kanun uyarınca Nafıa Vekâleti"nden alınarak Maarif Vekâletine bağlanmıştır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı"nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla kurumda Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümü kurulmuş ve Türkiye"de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak
 
1949–1950 ders yılında öğretime başlamıştır.1951–1952 ders yılından itibaren teknikerlik kısmı kapatılmıştır. 1959–1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanları verilmeye başlanmıştır.
 
İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ DÖNEMİ (1969–1982)

Akademi, 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri yasasıyla, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971"de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bağlanmıştır.
 
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ (1982–1992)

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile bu kuruma bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu"nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve bu kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur.
 
Yeni kurulan üniversite; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli"nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi Ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ (1992- )
 
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış; Mühendislik Fakültesi; Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya- Metalürji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılarak yeniden yapılandırılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"ni bünyesine eklemiştir. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu üniversiteden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde üniversite 10 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve 23. 000"i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE ÇİFT ANADAL

YTÜ"nün herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara ikinci bir lisans programını tamamlama olanağı verilir. Çift anadal başvurusu yapabilmek için bulunulan yarıyıla kadar tâbi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak (serbest seçimlik hariç) başarılı olunması ve başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO"sunun en az 3.0 olması gerekir. Başvurular üçüncü ve beşinci yarıyıllarda yapılabilir. Çift anadal öğrenimi-ni tamamlayanlara ikinci lisans diploması verilir. Çift anadal öğretimine ilişkin kabul koşulları ve uygulama esasları üniversite senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi Yıldız Teknik Üniversitesi “Önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş ve çift anadal yönergesi”nde yer almaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

YTÜ"de kayıtlı lisans programı öğrencileri, isterlerse YTÜ"nün başka bir lisans programında öğrenimlerine devam edebilirler. Fakültelerin bölümleri / programları arasındaki Kurum içi yatay geçişler ancak 3. ve 5.yarıyıla yapılabilir. Kurum içi yatay geçiş hakkından yararlanabilmek için, bulunulan yarıyıla kadar tâbi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak (serbest seçimlik hariç) başarılı olunması ve başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO"sunun en az 3.0 olması gerekir. Üst yarıyıllarda bulunan öğrencilerin başvuru hakkı yoktur. Fakülteler ve bölümler arası kurum içi yatay geçiş kabul koşulları ve uygulama esasları üniversite senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi Yıldız Teknik Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK"ün akredite ettiği yurt dışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından YTÜ"nün Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversite Senatosunca belirlenen “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAZ ÖĞRETİMİ

Yaz Öğretimi Yıldız Teknik Üniversitesi “Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddesinde tanımlanan; bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan özellikle yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır. Yaz öğretiminin amaçları ve ilgili esaslara ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversite Senatosunca kabul edilen Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde yer almaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE İKİNCİ ÖĞRETİM (AKŞAM ÖĞRETİMİ)

İkinci öğretim; üniversitenin bazı önlisans ve lisans programlarında uygulanmakta olup, dersler hafta içi 16.00 – 22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Programın yoğunluğu gereği dersler cumartesi günleri de yapılabilir. Programın içerikleri birinci öğretim programları ile aynıdır; dersler, birinci öğretimle aynı öğretim kadrosu tarafından verilmekte olup alınan diploma birinci öğretime eşdeğer niteliktedir.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANE OLANAKLARI
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle (alt paketleri ile birlikte) toplam 60 adet online veritabanına abonedir. Abone olunan veritabanları American Chemical Society, ASCE, ASME, Blackwell Publishing, CRC, CSA, Cambridge University Pres, EBSCO, Elsevier-ScienceDirect, IEEE- IEEE, Institute of Physics, Oxford University Press, Springer & Kluwer, Sage, Taylor & Francis, Wiley Interscience gibi dünyanın önde gelen yayınevleri tarafından yayınlanmış 35.943 adet elektronik dergiye Internet kanalı ile tam metin erişim olanağı sunar.
 
Elektronik dergilerin yanı sıra yine tüm dünyada yayınlanmış 5 milyondan fazla elektronik teze ve 93.058 adet elektronik kitaba internet üzerinden tam metin erişim olanağı bulunmaktadır. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünce yayınlanmış tüm standartlara da kütüphane kanalı ile erişim sağlanabilmektedir. Abone olunan tüm elektronik bilgi kaynakları LIBPXY adı verilen Proxy Server sistemi ile 7 gün 24 saat evden erişilebilir durumdadır.
 
Şevket Sabancı Merkez Kütüphanesinde toplam 599 başlık süreli yayın bulunmaktadır. Güncel olarak aboneliği devam eden süreli yayın sayısı 2010 yılı itibariyle (159 yabancı ve 46 Türkçe olmak üzere) 205 başlıktır. Kütüphane koleksiyonundaki basılı kitap sayısı 2010 yılı mayıs ayı itibariyle 35253 olup hızla artmaktadır.
 
Tüm YTÜ mensupları kütüphaneden eve kitap ödünç alabilmektedir. Kütüphane, iki ayrı binada hizmet vermektedir. Kütüphanenin Web sayfası üzerinden tüm elektronik kaynaklara ve basılı yayın kataloğuna erişim sağlanabilmektedir.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE BARINMA VE BESLENME OLANAKLARI

Ayazağa Kampüsünde yer alan yurt 300 kız, 300 erkek öğrenci kapasiteli olup her yıl alınacak öğrenci sayısı doluluk oranına göre belirlenmektedir. Yurt yemekhanesinden, öğle saatlerinde yurtta ve kampüste bulunan öğrenciler, idari ve akademik personel yararlanmakta olup akşam yemekleri ve kahvaltı istekleri seçmeli menü şeklinde sunulmaktadır. Her gün kesintisiz sıcak su verilen yurtta, öğrencilerin kişisel çamaşırları iki blokta bulunan makinelerde yıkanmakta ve kurutulmaktadır. Öğrencilerin sağlık sorunları gündüz kampüsteki Sağlık Merkezi, gece yurtta kalan 1 sağlık görevlisi ve kampüste bulunan ambulansla karşılanmaktadır. Ayrıca, Davutpaşa Kampüsünde 108 kişilik ve 20 kişilik iki ayrı kız öğrenci yurdu hizmet vermektedir.
 
YTÜ Yıldız Merkez Kampüsündeki yemekhaneler, eş zamanlı olarak 1700 öğrenciye, 700 akademik ve idari personele; Davutpaşa Kampüsündeki yemekhane, 1300 öğrenciye, 700 akademik ve idari personele, Ayazağa Kampüsündeki yemekhaneler ise, 380 öğrenci ve 35 akademik ve idari personele hizmet vermektedir. Bunun dışında Yıldız Merkez Kampüste altı, Ayazağa Kampüsünde iki, Davutpaşa Kampüsünde biri 200 kişilik beş adet kantin gün boyu kullanılmaktadır. Davutpaşa Kampüsünde 7000 metrekare kapalı alana kurulan yemekhane ve sosyal tesiste tabldot restoranları ve kafeteryanın yanı sıra 100 kişilik bir cep sineması, 20 öğrenci kulübü odası, bayan ve erkek kuaförü, fotokopi – kırtasiye merkezi ve İş Bankası şubesi yer almaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE SAĞLIK OLANAKLARI
 
Mediko Sosyal Merkezi"ne başvuran gerek öğrenci, akademik ve idari personelin gerekse, bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının karneyle müracaatı halinde birim doktorları tarafından teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Gerekli görülen durumlarda hastalar, ileri tetkikler için hastanelere sevk edilmektedir. Acil ünitesinde hafta içi akşam saat 18.00"a kadar bir doktor hizmet vermektedir. Acil birimde hastalara ilk müdahale ve tedavi yapılmakta, gerektiğinde mevcut ambulans ile hastalar yataklı tedavi kurumlarına sevk edilmektedir. Mediko-Sosyal"deki birimler aşağıdaki gibidir:
 
• Başhekimlik
 
• Radyoloji
 
• Acil Müdahale
 
• Aile Hekimliği
 
• Pratisyen Hekimlik
 
• Göz Hastalıkları
 
• Psikiyatri ve Psikolojik Danışma
 
• Diş Sağlığı ve Hastalıkları
 
• Davutpaşa Sağlık Birimi
 
• Maslak Sağlık Birimi
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK MERKEZİ (ÖREM)

YTÜ öğrencilerine psikolojik ve sosyal destek vermek amacıyla kurulmuş olan Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi (ÖREM), öğrencilerin üniversite eğitimi gördüğü sürede oluşan yeni koşullara fiziksel ve ruhsal açıdan uyumunu sağlamaya yardım eder. ÖREM bu amaçla öğrencileri mesleki ve sosyal yaşama hazırlar; onların burs, yemek gibi fiziksel sorunlarına çözüm üretmeye çalışır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KONSEYİ

Konsey, fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan bir kuruldur ve üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin oluşturması amacıyla çalışmalarını sürdürür.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE KULÜPLER BİRLİĞİ

Kulüp başkanları, içlerinden seçilmiş bir başkan ve başkan yardımcısından oluşan birlik; üniversitede kulüp geleneğini yaşatmak, yeni üyelere aktarmak, kulüplerin etkinliklerini koordine etmek ve her yıl finaller öncesi tüm kulüplerin katılımıyla yapılan ücretsiz bahar şenliğini organize etmekle yükümlüdür.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİKLERİ

Üniversitede kültür ve spor etkinlikleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının desteği ve Rektörlüğe bağlı olan Beden Eğitimi Bölümü tarafından yürütülmektedir. Her eğitim yılı başında yapılan seçmeler doğrultusunda Üniversiteyi temsil edecek sporcular seçilir. Beden Eğitimi Bölümü futbol, voleybol, hentbol, basketbol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, badmington, taekwondo, sutopu gibi branşlarda etkinlik göstermekte; halk oyunları topluluğuyla yurt içi ve yurt dışıyarışmalara ve diğer özel turnuvalara katılmaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE SPOR TESİSLERİ
 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları spor salonlarından yararlanabilmektedir. Üniversite Davutpaşa Kampüsünde bir kapalı spor salonu, fitness salonu, sauna, yer sporları salonu, açık yüzme havuzu, futbol ve tenis sahaları; Ayazağa Kampüsünde bir kapalı spor salonu, Yıldız Kampüsünde ise bir tırmanma duvarı ve iki açık basketbol sahası bulunmaktadır.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE CEP SİNEMASI

YTÜ Sinema Kulübünün cep sinemasında düzenlediği film gösterimleri vizyona yeni girmiş filmlerden seçilmekte olup Yıldız Kampüsteki 50 kişilik, Davutpaşa Kampüsteki 100 kişilik cep sinemalarında indirimli olarak izlenebilmektedir.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YILDIZ ÇATI VE YILDIZ BAHÇE RESTORANLARI
 
YTÜ Yıldız Kampüsünde yer alan kışın 160 kişi, yazın 250 kişi kapasiteli Yıldız Çatı Restoran ile 120 kişilik kapalı, 500 kişilik açık alan kapasiteli Yıldız Bahçe Restoran 11.00-24.00 saatleri arasında akademik, idari personel ve mezunların yanı sıra dışarıya da hizmet vermektedir.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİSAR TESİSLERİ

 
Rumeli Hisarı"nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü"nün hemen yanında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri, harika mimarisi ve boğaz manzarasıyla, YTÜ mensuplarının ve mezunlarının yanı sıra diğer misafirlere de açıktır. Tesis kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinin yanı sıra seminer, kokteyl, mezuniyet geceleri gibi özel günlerinizde de hizmetinizdedir. Ana restoran, Yamaç restoran, Alt teras restoran, Yıldız bar, Şömineli toplantı salonları ve Havuzu bulunan tesisden YTÜ mensup ve mezunları indirimli faydalanabilmektedir.
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNLAR DERNEĞİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği 1996 yılında kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren üniversite mezunlarıyla öğrenciler ve Üniversite Rektörlüğü arasında yakın işbirliği sağlama çabası içerisinde olmuştur ve YILDIZ"lı olmanın bilincini oluşturmaya çalışmaktadır.
 
Başlıca faaliyetler arasında, Yıldızlıyız Cumartesi Toplantıları, üniversitenin açılış haftasının ilk cumartesi düzenlenen Mezunlar Şöleni, kişisel gelişimle ilgili düzenlenen Gelişim Seminerleri, öğrenci ve mezunların kariyer planlaması için Kılavuz Mezun Programının oluşturulması. Bütün bu faaliyetleri yaparken ihtiyaç duyulan mezun güncel bilgilerine ulaşılabilmek için Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Mezun Bilgi Sistemi interaktif olup mezunlar kendi bilgilerini güncellemekte ve karşılıklı iletişim kurabilmektedir.
 
ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER OLANAKLARI

• Sadıka Sabancı Kreşi
 
• Postane
 
• Türkiye İş Bankası Yıldız Şubesi / Davutpaşa Şubesi
 
• Kitabevi
 
• Kırtasiye
 
• Kuaför
 
• Fotokopi Merkezi
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ
 
• Elektrik-Elektronik Fakültesi
 
• İnşaat Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• Makine Fakültesi
 
• Eğitim Fakültesi
 
• Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
 
• Mimarlık Fakültesi
 
• Sanat ve Tasarım Fakültesi
 
• Kimya-Metalurji Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Meslek Yüksek Okulu • Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
 
Tel : 0 212 259 70 70 (40 Hat)
 
Faks : 0 212 383 40 11
 
www.yildiz.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna