İslamiyet Öncesi Eski Araplarda Din ve inanışları
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » İslamiyet Öncesi Eski Araplarda Din ve inanışları

İslamiyet Öncesi Eski Araplarda Din ve inanışları

   

İslamiyet Öncesi Eski Araplarda Din ve inanışları

Araplar arasında islâm'dan önce çeşitli dinler vardı. Bazılarının inanç ve dü­şüncesi ise tamamen inkâra dayanmaktaydı. Bunlar, "Kâinatta varolan sadece za­man ve tabiat kanunudur, Allah diye birşey yoktur" derlerdi.
 

işte bu kişiler hakkında Kur'ân-ı Kerîm şöyle buyurmaktadır:
 

"Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder." (Câsiye, 45/24)
 

Bazıları Allah'a inanıyor, ama kıyamet gününe ve ceza ile mükâfata inanmıyor­lardı. Buna karşılık Kur'ân'da Kıyametin varlığı ve gerçekliği üzerinde şu şekilde delil gösterilmektedir:
 

"De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir." (Yasin) 36/79)
 

Bazıları Allah'a, ceza ve mükâfata da inanıyor, ama peygamberliği kabul etmi­yordu. Bunları da Kur'ân-ı Kerim şöyle anlatıyor:
 

"Onlar -bir de- şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber? -Bizler gibi- yemek yi­yor, çarşılarda dolaşıyor." (Furkân, 25/7)
 

"Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi?" (îsrâ, 17/94)
 

Onlar, eğer bir peygamber gelecekse beşerî gereksinmelerden arınmış bir me­lek olmalıdır şeklinde düşünmekteydiler. Fakat halk genelde putperestti. Putları Allah kabul etmiyorlar, aksine Allah'a ulaşmak için birer aracı görüyorlardı.[16] Kur'ân, bunların halini de şöyle ifade ediyor:
 

"-O putlara- sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler." (Zümer, 39/3)
 

Yemen'de yaşayan Himyer kabilesi, Güneş'e tapardı. Kinâne kabilesi ise Ay'a tapardı. Benî Temîm kabilesi Debr'an denen yıldıza tapardı. Aynı şekilde Kays ka­bilesi Şi'râ denen yıldıza, Esed kabilesi Utarid yıldızına, Lahm ve Cezzam kabile­leri ise Müşteri yıldızına taparlardı.
 

Meşhur putlar ve onlara tapan kabileler aşağıda sıralanmıştır:

Putun Adı                           Yeri                              Bu Puta Tapan Kabile
 
Lât                                    Tâif                               Sakîf
 
Uzzâ                                  Mekke                           Kureyş ve Kinâne
 
Menât                                 Medine                          Evs, Hazrec ve Gassân
 
Vedd                                  Devmetu'l-Cendel            Kelb
 
Süvâ'                                  -                                    Huzeyl
 
Yeğûs                                  -                             Mezhic ve bazı Yemen kabileleri
 
Ye'ûk                                  _                                     Hemedan
 

En büyük put Kabe'nin tepesine dikilmiş olan Hübel putuydu. Kureyş kabile­si savaşlarda ondan yardım ve zafer dilerdi. Araplar arasında putperestliğin kuru­cusu Amr b. Luhayy adlı biriydi. Asıl adı Rebîa b. Harise idi. Arabistan'ın meşhur Huzâa kabilesi bu adamın soyundan gelmektedir. Amr'dan önce Cürhüm, Ka­be'nin mütevellisiydi ve sorumluluğunu elinde tutuyordu. Amr savaşarak Cür-hüm'ü Mekke'den çıkardı ve kendisi Kabe mütevellisi oldu. Bir keresinde Suri­ye'de bir şehre uğradı. Orada insanların putlara taptıklarını görünce: "Bunlara ne­den tapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da cevap olarak: "Bunlar bizim ihtiyaçları­mızı karşılar, savaşlarda bize zafer verir, kıtlık ve kuraklıkta bize yağmur yağdırır­lar" dediler. Amr, onlardan birkaç tane put satın aldı ve getirip Kabe'nin yanma dikti. Kabe Arapların merkezi olduğundan bütün kabilelerde putperestlik yayıldı.
 

Arabistan'da dikilen en eski ve ilk put Menât'tı. Bu put deniz kenarında Kadîd de­nen yerin yakınılarına dikilmişti. Evs ve Hazrec kabileleri -Medine halkı-, bu puta adak adar, kurban keserlerdi. Kabe'yi ziyaretten dönerlerken buraya uğrar, ihram­larını burada çıkarırlardı. Huzeyl ve Huzâa kabileleri de bu puta taparlardı.
 

Yâkût el-Hamevî, Mu'cemu'l-Buldân isimli eserinin "Mekke Tarihi" bölümünde şunları yazmıştır:
 

"Arabistan'da putperestliğin her tarafa yayılmasının sebebi şudur: Bütün çev­reden hac yapmak üzere gelen Arap kabileleri geri dönerlerken Kabe'nin taşlarını yanlarına alıp götürürlerdi. Sonra onları Kabe'deki putlar şeklinde yontar, o putla­rın şeklini verir, arkasından da onlara ibadet ederlerdi. İşte bu yüzden, Arabis­tan'da putperestlik süratle yayılmıştı."

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna