Mümin Suresi Meali Suat Yıldırım
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Suat Yıldırım Kur'an-ı Kerim Meali » Mümin Suresi Meali Suat Yıldırım

Mümin Suresi Meali Suat Yıldırım

   

Mümin Suresi Meali Suat Yıldırım

MÜ'MİN SÛRESİ; Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir. Sûrenin meşhur olan iki adı vardır. el-Mü'min isminin sebebi 28. ayette geçen mümin zattır. Gâfir ismi ise sûrenin üçüncü ayetinde yer alan ilahi sıfattan gelmektedir. Havâmim diye çoğul şekli yapılan 40-46. sûrelerin (7 Hâmim'ler) hepsine birden bu isim veril-mektedir.  Bu sûre önce Allahın bazı vasıflarını, kâfirlerin Onun yolundan saptıklarını, daha önce bazı sapkınların cezaya uğratıldıklarını, Hz. Musa (a.s) ın tebliği, ona olan imanını uzun süre gizlemiş olan makam sahibi müminin gerçeği ortaya koyup tebliğ ve irşadda bulunması, Allahın kudret ve hikmetini gösteren bazı kevnî ayetlerden sonra, hakkı yalan sayanların feci akıbetleri bildirilerek sûre sona erer.

Bismillahirrahmanirrahim.

1-2 - Hâ, Mim. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, Aziz ve Alim: üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah tarafındandır.  Hâ, Mim, İbn Abbas (r.a) dan nakledildiğine göre Allah Tealanın ism-i âzamıdır.

3 - O, aynı zamanda günahları bağışlar, tevbeleri kabul buyurur, ama cezalandırması da çetin olup, lütuf ve ihsanı pek geniştir.  Ondan başka tanrı yoktur.  Dönüş yalnız Ona olacaktır. [15,49-50; 14,34; 13,41]

4 - Allahın ayetleri konusunda kâfirlerden başkası tartışma çıkarmaz.  Fakat onların kazanç sağlayarak şehir şehir dolaşmaları seni aldatmasın!

5 - Kendilerinden önce Nûh halkı, onlardan sonra gelen daha birtakım gruplar da dini yalan saydı.  Her toplum tartaklamak için, Resûlüne karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için birtakım batıl şeyleri ileri sürdüler,  ama Ben de onları kıskıvrak yakalayıverdim.  İşte düşünün: Benim cezalandırmam nasılmış, bir görün! [3,196-197; 31,24]  Şunu iyi bilmelidir ki Kur'anın hakikatlerini açıklamak, müşkillerini gidermek, mütaşabihlerini aydınlatmak, inkârcıların onun aleyhindeki itirazlarını cevaplandırmak, mümine yakışır mücadele etmek taatlerin başında gelir.

6 - İnkârcıların cehennemlik olduklarına dair hüküm böylece kesinleşti.

7 - Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerine zikir ve hamd eder.  Ona gerçekten iman ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler:  "Ey Ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tevbe edenleri ve Senin yoluna tabi olanları, mağfiret eyle ve onları o cehennem azabından koru!" [69,17]  Hamele-i Arş dört olup, 69,17 gereği kıyamet günü sekize çıkarılacaklardır. Arşı yüklenmeleri; onların koruma ve organizasyon ile görevli olduklarını, mecazi olarak bildirmeden ibarettir. Yahut Arş Sahibi olan Allaha yakınlıklarına da kinaye olabilir.

8 - "Ey Bizim Ulu Rabbimiz! Sen, onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine yerleştir.  Muhakkak ki Sen Aziz ve Hakimsin: üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. [52,21]

9 - Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru.   Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhak-kak ki ona (ukbada) merhamet edersin.  İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur.  Seyyiat üç anlama gelebilir ki burada üçü de kasdolunmuştur: 1 - Yanlış inanç, kötü ahlâk ve kötü işler,   2 - Dalalet ve kötü işlerin vebali. 3 - Dünyada, berzahta ve kıyamet günündeki âfetler ve eziyetler.

10 - Kâfirlere şöyle nida edilir: "Allahın size gazabı, sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir.  Zira siz imana davet edildiğinizde red ve inkâr ederdiniz."

11 - Onlar ise: "Ya Rabbenâ, derler, Sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin.  İşte günahlarımızı itiraf ettik.  Şimdi, telafi etme için buradan çıkmaya yok mudur bir yol?" [32,12; 35,37; 23,107-108]  Bu ayet ile 2,28 den çıkan duruma göre insan dört safhadan geçer: 1 - Ölü (yani yokluk) hali. 2 - Hayata mazhar olup dünyaya gelmesi. 3 - Ölüm 4 - Ölümden sonra diriliş. Kâfirler ilk üç safhayı mecburen kabul ederken, Peygambere inanmadıklarından sadece son safhayı inkâr ediyorlardı.

12 - Onlara şöyle cevap verilir:  "Bu hale düşmenizin sebebi şudur ki: Allahın birliğine inanmaya çağırıldığınızda reddederdiniz,   ama Onun eşinden, ortağından bahsedildiğinde inanırdınız.  Artık şimdi hakkınızdaki karar o çok Ulu ve Yüce Allah'a aittir." [6,27-28]

13 - Size kudret ve hikmetine dair delillerini göste-ren, gökten size rızık indiren O'dur.  Fakat ancak gönülden Allaha dönen kimse düşünüp ibret alır.

14 - O halde kâfirler hoşlanmasalar da siz, ibadeti gönülden ve yalnız Allaha yaparak Ona dua edin.

15 - O, dereceleri yükselten, Arş sahibi olan Allah,   o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için,  kullarından dilediğine emrini tebliğ için Rûhu indirir. [70,3-4; 16,2; 26,192-194]  Rûh kavramı ile: vahiy ve nübüvvet kasdedilmiştir.

16 - O büyük Buluşma Günü, bütün insanların kabirlerinden çıkıp meydana çıkarıldıkları bir gündür.  Öyle ki onların işlerinden ve hallerinden bir tek şey bile Allaha saklı kalamaz.  Allah onlara şöyle hitab eder: "Bugün mülk ve hakimiyet kimin?  Mutlak galip, tek Hâkim olan Allahın!"

17 - Bu gün her kişi, ne işlemişse onun karşılığını alır, bugün kimseye haksızlık edilmez.  Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür. [31,28; 54,50]

18 - Onları, yaklaşan müthiş güne karşı uyar! Yürekler ağıza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kâfirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olmaz. [53,57-58; 54,1; 21,1; 16,1, 67,27; 78,38]

19 - O, gözlerin hain bakışını ve kalblerin sakladığı bütün şeyleri bile bilir.

20 - Allah hakkı ve adaleti gerçekleştirir.  O müşriklerin yalvardıkları putlar ise hiçbir şeyi yeri-ne getiremezler.   Çünkü Allah her şeyi hakkiyle işitir ve görür. [53,31]

21 - Hiç dünyada dolaşıp da kendilerinden önce gelip geçenlerin âkıbetlerinin nasıl olduğunu görmü-yorlar mı?  Onlar gerek kuvvet, gerekse dünyada bıraktıkları eserler yönünden kendilerinden daha güçlü idiler.   Öyle iken Allah onları günahları sebebiyle tuttuğu gibi cezalandırdı ve Allaha karşı kendilerini koruyan da çıkmadı. [46,26; 30,9]

22 - Böyle oldu... Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde bunlar onları red ve inkâr ettiler.  Allah da onları kıstırıverdi. Çünkü O pek kuvvetlidir, cezası da çetindir.  Beyyinat şu üç anlama gelir: 1-Allah tarafından gönderilen Peygamberler.  2-Peygamberlerin getirdikleri mesaj. 3-Dünya hayatı hakkında vazedilen kurallar.  Bu kurallar, dürüstlüğü öğreten ve hep dürüst yaşayan bir insanın, yalancı ve menfaatçi olmadığının açık bir delilidir.

23-24 - Gerçekten Biz Mûsayı ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetki ile Firavuna, Hâmana ve Kâruna gönderdik de onlar "Bu yalancı bir sihirbazdır" dediler. [51,52-53]

25 - Mûsa onlara Bizim tarafımızdan gerçeği geti-rince,  "Onun yanında yer alan bağlılarının oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın" dediler.  Fakat kafirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar. [14,6; 2,49]  Hz. Musa'nın doğumundan önce de Firavun böyle bir uygulama yaptırmış, bilahere bu uygulamaya son vermişti. Fakat Hz. Musa peygamber olarak gönderilin-ce, öncekinin yerine geçen yeni Firavun da aynı endişelerden hareketle tekrar erkek çocukları öldürt-meye başladı.

26 - Firavun: "Bırakın beni, dedi. Şu Mûsayı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın, bakalım O kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum."  Burada dinden maksad: Mısır toplumunun tuttuğu yol ve medeniyettir. Firavun aslında kendi saltanatının yıkılacağından korktuğu halde, birçok politikacı gibi, güya halkı düşündüğü için, onlar namına Mûsayı yok etmeye giriştiğini ileri sürmektedir.

27 - Mûsa da şöyle dedi: "Ben, ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin Rabbiniz olan Allaha sığınırım."

28-29 - Firavun hanedanından olup o zamana kadar iman ettiğini saklayan biri çıkıp şöyle hitap etti: "Ne o, siz bir insan Rabbim Allahtır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz? Halbuki o Rabbiniz tarafından açık belgeler ve mucizeler de getirdi.  Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendisinin aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir.  Şu bir gerçektir ki Allah haddi aşan, yalancı kimseleri iflah etmez.  Ey benim sevgili halkım! Bugün hakimiyet sizindir, ülkede üstünlük sizdedir. Ama yarın Allahın azabı başımıza gelir çatarsa, söyler misiniz hangi kuvvet bizi kurtarabilir?"  Buna karşılık Firavun: "Ben size sadece kendimce uygun bulduğum görüşü bildiriyor ve size tutulması gereken doğru yolu gösteriyorum" dedi.  "Firavunun Sarayındaki mümin" kıssası, ne Tevratta ne de Talmudda yer almayan bir kıssa olup, İsrail tarihi ile ilgili olarak Kur'anın dünya tarihine bir armağanıdır.  Bu zat hissiyattan uzak, tarafsız konuştuğu intibaını vermeğe ihtimam göstermekte ve münazarada insaf prensibini uygulamaktadır. Zira önce onun yalancı olma faraziyesini, sonra vâdettiği herşey olmasa bile bir kısmının gelmesinin bile onları nasıl düşündürmesi gerektiğini anlatmak istemiştir.  Bu zat imanını belirtmeksizin müphem bir ifade ile şöyle demek istiyor: "Sizler Musanın dürüst olduğunu tesbit etmekle beraber yalancılıkla itham ediyorsunuz. Bu iki zıt vasıf bir arada bulunamaz. Şu halde insanlara bile yalan söylemeyen bir kimse Allahın elçisi olmadığı halde hiç Allah adına yalan uydurur mu? O beni size  elçi olarak gönderip şöyle şöyle dedi diyerek en müthiş, en tehlikeli yalanı söyler mi?" Yahut muhatap-larına şunu anlatmak istemektedir: "Siz haddi aşıp Musayı öldürürseniz bilin ki Allah böyle yapanları asla iflah etmez!"  Öyle anlaşılıyor ki Firavun, kabinesindeki bu zatın iman ettiğini farketmemişti. Zira ona kızdığına dair bir alamet zikredilmiyor. Ne var ki sözlerine itibar da etmediği anlaşılıyor.

30-31 - O imanlı zat bunun üzerine: "Ey benim halkım" dedi, "ben sizin hakkınızda, Nuh milleti, Âd milleti, Semûd milleti ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azab etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez.

32 - Ey benim halkım, ben sizin hakkınızda o feryad u figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum.

33 - O gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama ne çare! Sizi Allahın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet Allah kimi şaşırtırsa, artık ona yol gösteren olmaz.

34 - Daha önce Yusuf da size açık açık delillerle gelmiş, siz onun getirdiği gerçek hakkında da şüphe edip durmuştunuz.  Nihayet vefat edince: "Ondan sonra Allah artık hiçbir Peygamber göndermez" demiştiniz. İşte Allah haddi aşan, şüpheci kimseleri böyle şaşırtır.  Sizin selefleriniz de vaktiyle Musanın ecdadından Yusufu reddetmişlerdi. Fakat sonra onun faziletini ka-bule mecbur kaldılar ve onun ülkeye büyük faydasını gördüler. Ona o derece makam verdiniz ki "Artık onun üzerine peygamber olamaz!" diye başka peygamberleri reddetmeye bile bahane yaptınız. Öyleyse dikkat edin bu sefer göz göre göre yanlış bir iş yapmayın!

35 - Kendilerine ulaşmış hiçbir delile dayanmak-sızın Allahın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların bu hareketleri, hem Allah indinde, hem de iman edenler yanında pek büyük bir gazaba yol açar.  İşte Allah, her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler."

36-37 - Firavun: "Haman! benim için bir kule inşa et, dedi,  umarım ki böylece yükselebillir, göklere yol bulur da Musanın Tanrısına ulaşırım.  Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya neyse!"  İşte böylece, Firavunun kötü gidişatı kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı.  Sonuç itibariyle Firavunun hilesi ve düzeni de tamamen boşa çıktı [28,38]   Firavun bir gözetleme kulesi yaptırarak teknik bir teşebbüste bulunmak ve bu şekilde Hz. Musayı güya yalancı çıkarmak için bir şarlatanlık yapmak istiyordu. Bunda şu iki düşünceden biri vardı: Ya halka diyecekti ki, "İşte gökleri gözetledik, orada Musanın dediği İlahı göremedik, olsaydı görünmesi gerekirdi" veya diyecekti ki: "Bakınız, biz bu kadar mali imkânlarımızla göklere çıkmanın yolunu bulamadık, o halde Musa nereden çıktı da bize onların Rabbi tarafından görevli olduğunu söylüyor?"  Müteakip ayet, Firavunun bu husustaki aptallığına ve kötü tutumuna işaret eder: Zira Allahın varlığını gökler, yer ve yerdeki bunca varlık gösterirken, gökte bir yıldız arar gibi Onu aramak akıl kârı değildir.

38 - İman eden zat şöyle devam etti: "Ey benim halkım, gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim.

39 - "Ey benim halkım! Bu dünya hayatı bir meta'dan geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise, işte asıl yerleşecek yer orasıdır."

40 - "Kim bir kötülük işlerse, sadece o kadar cezalandırılır.  Ama, mümin olarak, ister erkek ister kadın, kim makbul ve güzel bir iş yaparsa,  işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimet-lere nail olurlar."

41 - "Ey benim sevgili halkım, nedir bu başıma gelen, ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz!"

42 - "Çünkü benim, Allahı inkâr etmemi ve Onun ortağı olduğuna dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri, Kendisine şerik yapmamı teklif ediyorsunuz.  Bense Sizi o üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o Azîz u Gaffâr'ın yoluna davet ediyorum."  "Rububiyette değilde, mabudiyette şerik olduğuna dair hakkında hiçbir ilmim olmayan şeyler" demektir. Burada ilmi nefyetmekten maksad, malumu reddetmektir. Ve bir de şuna işaret vardır: Uluhiyyet, yani İlah olmak için, mutlaka onun hakkında bilgi sahibi olmayı icabettirecek delil lazımdır.

43 - "Hiç şüphe yok ki Sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların, ne dünyada, ne de ahirette, asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur."  "Şu kesin ki: hepimizin dönüp varacağı yer Allahın huzurudur ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır." [46,5-6; 35,14]

44 - "Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız.  Artık ben işimi Allaha bırakıyorum.  Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir."

45 - Allah onu, o kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatıverdi.  Öyle anlaşılıyor ki bu zat çok muteber bir mevkide olduğundan, bu sözlere rağmen Firavun ona ilk merhalede bir zarar veremedi. Fakat en yakın çevresinin bile Musayı kabul ettiğini görerek etkilenenleri tasfiye etme planlarına girdi. Bu arada Hz. Musaya hicret emri geldi. Peşine düşen Firavun suda boğuldu.

46 - Onlar sabah akşam ateşe karşı getirilirler. Kıyamet koptuğunda da: "Haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun!" denir.  Ayet kabir azabına işaret eder. Kabirde azap ruhlaradır. İbn Mes'ud (r.a) dan rivayet edildiğine göre kâfirlerin ruhları siyah kuşların bedenine girip sabah akşam cehenneme karşı tutulurlar, bu iş kıyamet gününe kadar böylece devam eder.  Buhari ve Müslim tarafından nakledilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (a.s) ister cennetlik, ister cehennemlik olsun, ölen kişiye kabirde, sabah akşam gideceği yer gösterilip "İşte dirildikten sonra gideceğin yer!" denileceğini bildirmiştir.

47 - Ateşin içinde bir birleriyle tartışırlarken zayıflar, o dünyada büyüklük taslayanlara: "Biz bunca zaman size tabi olduk, bari ateş azabının bir kısmını olsun kaldırabilir misiniz?"

48 - Büyüklük taslayanlar da: "Bizim hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi, iş bitti."

49 - Ateşte olanlar bu sefer, cehennem bekçilerine: "Ne olur, Rabbinize bizim için yalvarın. Bir gün olsun, azabımızı hafifletsin!" derler.

50 - Onlar: "Peygamberleriniz size açık açık delil-lerle gelmediler mi?" deyince: "Evet" diye cevap verirler.  Bu defa onlar: "O halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın (biz sizin durumunuzdaki kimseler için dua etmeyiz) derler.  Kâfirlerin duaları ise neticesiz kalır.

51 - Biz resûllerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem de şahitlerin çağırılıp dinlendiği günde, elbette yardım ederiz.

52 - O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz.   Onlara sadece lânet vardır, onlara sadece kötü bir yurt vardır.

53 - Biz gerçekten Musaya doğru yolu gösteren Rehberi verdik ve İsrail evlatlarını Kitaba varis yaptık.

54 - O Kitap, akl-ı selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır.

55 - O halde, Sen sabret! Çünkü Allahın vâdi gerçetir.  Hem günahından istiğfar et, sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et.  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günah işlemekten korunmuştur. Ümmetine örnek olmak için ve ümmetinin fertlerinin günahları için istiğfar etmesi sözkonusudur. Yahut ima yolu ile, ümmetin af dilemesi emredilmektedir.

56 - Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın   Allahın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların içlerinde olan duygu,  sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir,  ama onlar o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar.  Sen onların şerrinden Allaha sığın.  Çünkü O her şeyi tam manasıyla işitir ve bilir.

57 - Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir,  ama insanların çoğu gerçeği bilmezler. [46,33]

58 - Görmeyenle gören bir olmaz.  İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla hep kötülük yapanlar da bir olmaz.  Ne de az düşünüyorsunuz!  Ayet âhiretin varlığının akli deliline işaret eder. Şöyleki: Ahiret olmazsa mümin ile kâfir, iyi ile kötü bir olur. Kötülükler teşvik edilmiş olur. Ahlak denilen kavram ortadan kalkar.

59 - Kıyamet saati mutlaka gelecektir.  Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar.

60 - Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin ki size karşılık vereyim.  Zira Bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler,  zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir."  Bu ayetten "duanın ibadetin rûhu" olduğu anlaşıl-maktadır. Dua etmek, Allaha yönelmenin ta kendisidir. Nitekim Hz. Peygamber (a.s): "Dua, tam tamına ibadettir" ve yine: "Dua ibadetin başıdır," "Dua ibadetin özüdür" buyurmuştur.  "Allah, kendisine dua etmeyen kuluna azab eder"  "Dua, başınıza gelmiş ve gelecek olan musibetlerden sizi korur. Ey Allahın kulları dua ediniz" buyurmuştur. Çünkü Allahın yardımı olmaksızın, bizim tedbirimiz fayda sağlamaz.

61 - Allah, sükunet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı.  Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü varetti.  Doğrusu, Allah insanlara büyük lütuf sahibidir, fakat insanların ekserisi şükretmezler.

62 - İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allahtır. Ondan başka ilah yoktur.  Böyle iken nasıl oluyor da Onu bir tanımaktan vazgeçiyorsunuz?

63 - Gerçek durumu bile bile Allahın ayetlerini inkâr edenler, aynı şekilde, haktan yüz çevirmişlerdi.

64 - Allah o Yüce Zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış,  size sûret verip sûretlerinizi de güzel kılmış  ve sizi helal hoş nimetlerle rızıklandırmıştır.  İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur.  Demek âlemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir!  Dünyanın etrafını, portakalın kabuğunun meyve kısmını sarmalaması gibi saran atmosfer küresi, kubbeli çatı durumundadır. Uzaydan gelen zararlı ışınlar, meteorlar gibi dış tesirleri önlemek suretiyle dünyadaki hayatın devamını sağlamaktadır.  Bu ayet insanlar için dünyanın nasıl elverişli halde hazırlandığını, Allahın onlara tam münasip bir yaratılış, her türlü organ ve sistemler, birçok nimet ve gıdalar, bitmek tükenmek bilmez imkânlar verdiğini düşündür-mektedir.

65 - Tam manasıyla Diri olan yalnız Odur.  Ondan başka Tanrı yoktur.  Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız Ona yapın, yalnız Ona yalvarın.  Bütün hamd ve övgüler âlemlerin Rabbi Allahadır.

66 - De ki: Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allahtan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı  ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

67 - Odur ki sizi (atanız Âdemi) topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra alakadan (embriyodan) yarattı.  Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır,   derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir,  sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır.  İçinizden kimi daha da önce öldürülür, kiminizin ömrü bir vâdeye kadar uzatılır.  Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar.

68 - Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren Odur.  Bir işin olmasına hükmedince, sadece "ol" der, o da hemen oluverir.

69 - Baksanıza Allahın ayetleri hakkında tartışan-lara, ileri geri konuşanlara! Nasıl oluyor da haktan vazgeçiyorlar?

70 - Kitabı ve resûllerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar,  suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir. [77,15; 55,43-44; 37,68; 56,41-44; 56-51-44; 43-50]

71-72 - Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak önce kaynar suya sürüklenecek,  sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır.

73-74 - Sonra da kendilerine şöyle denilecektir:   "Allahtan başka Ona şerik saydığınız putlar ne-rede?"   Onlar: "Bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular.   Daha doğrusu, biz, taptıklarımızın bir hiç olduğunu, şimdi anladık.  Meğerse bizim taptıklarımız, bir hiçten ibaretmiş."  İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır. [6,23]

75 - Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır.  haksız yere (bi gayri hakk): "şirk ve azgınlık yapa-rak" demektir.

76 - Haydin, içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin.  Kibirlilerin yeri, ne kötü bir yerdir!

77 - Sabret! Çünkü Allahın vâdi gerçektir.  Biz onlara vâdettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da,  onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir.

78 - Biz senden önce de birçok resûller gönderdik.   Onlardan bazısını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık.  Hiçbir peygamber, Allahın izni olmaksızın bir mûcize getiremez.  Allahın emri gelince de hak ve adaletle hükmolu-nur ve batıl yolda olanlar, özellikle ısrarla, Resûlün azap getirmesini isteyenler, hüsrana uğrarlar.  Bir hadis-i şerife dayanarak müfessirler Allah Tealanın çeşitli devirlerde ve yerlerde 124.000 peygamber gönderdiğini söylerler. Kur'anda isimleri ve tebliğleri bildirilen peygamberlerin sayısı 28'dir.  Müşrikler, kendilerinin tehdid edildikleri azabı pek ciddiye almadıklarından, Hz. Peygamber (a.s) a: "Haydi, göster bakalım!" diye acele ediyorlardı. Âdeta bir oyun ve seyir merakı ile teklifte bulunuyorlardı. Allah Teala ise şunu bildirmek istiyordu: "Mucize bir oyun değil, bir gösteri değil, bir son fırsattır. Mucizeden sonra, imana gelmezlerse, feci sonları geldi demektir."

79 - Allah O Yüce Zattır ki, sizin binmeniz için hayvanlar yaratmıştır, hem onların bazılarının etlerini de yersiniz.

80 - Sizin onlarda birtakım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek gerçekleştirirsiniz. Karada onların, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız.  Yerküresinin dörtte üçü su, dörtte biri ise topraktır. Birbirinden denizlerle ayrılan kıtalar arasında ticaret ve sair gayelerle seferler için, su ve rüzgara ihtiyaç vardır. Ayrıca geceleyin denizde yol alan gemiler, yollarını bulmada gökteki yıldızlardan yararlanırlar. Bunca imkânı, insanın emrine veren Allah, elbette bir hesap soracaktır.

81 - Allah böylece size kudretinin alametlerini gösterir.  Artık Allahın hangi delillerini inkâr edebilirsiniz?

82 - Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp ders alsınlar?  Oysa onlar, kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileri idiler.  Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda etmedi. Feci akıbetlerini önleyemedi. [40,4-5; 21]  Bu ayet, önceki kısmın özeti olup 4 - 5 ve 21. ayete bir daha göz atılırsa iyi olur.

83 - Resûlleri onlara açık açık delilleri getirdikçe, bunlar kendilerinde bulunan bilgi ile şımarıp böbürlendiler, Peygamberlerin getirdiği ilme değer vermeyip alay ettiler.  Sonunda alaya almalarının cezası, kendilerini her taraftan kuşatıverdi.

84 - Onlar Bizim azabımızın şiddetini görür görmez   "Allahın birliğine iman ettik, ona şerik saydığımız putları da red ve inkâr ettik" dediler.

85 - Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda etmedi.  Allahın kulları hakkında carî âdet ve tutumu hep böyle olmuştur.  İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlardır. Oysa onlar, kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileri idiler.  Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda etmedi. Feci akıbetlerini önleyemedi. [40,4-5; 21]  Bu ayet, önceki kısmın özeti olup 4-5 ve 21. ayete bir daha göz atılırsa iyi olur.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna