İstanbul Bilim Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » İstanbul Bilim Üniversitesi hakkında bilgi

İstanbul Bilim Üniversitesi hakkında bilgi

   

İstanbul Bilim Üniversitesi hakkında bilgi

28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur. Yirmi birinci Yüzyıl başlarında eğitim ve öğretime başlamış olan İstanbul Bilim Üniversitesi; Mustafa Kemal Atatürk"ün ilkelerine bağlı, onun kadar ülkesini, halkını ve insanlığı seven çağdaş Türk gençlerini bir SAĞLIK ORDUSU olarak yetiştirme misyonu ile kurulmuştur.
 
Amacı, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elindeki her türlü imkanı kullanmaktır.
 
Hedefi; gençlerin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslar arası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.
 
Misyonu, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş bir sağlık ordusu oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir.


İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ MİSYONU

Çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş bireyler yetiştirerek; sağlık-insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmaktır.
 
• Üniversite"nin tüm faaliyetlerinde benimsediği temel değerler;
 
• Sağlık bakımında en iyi düzeyde hizmet sunabilmek,
 
• İletişime açık, işbirliği anlayışında olmak,
 
• Yenilikçi, yaratıcı, destekleyici olmak,
 
• Farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olmak,
 
• Sürekli mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak,
 
• Çevreye saygılı, güvenilir olmak.
 
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ VİZYONU

Ulusal ve uluslararası platformda kendini kanıtlamış eğitmen kadrosuyla, verdiği eğitimin bilimselliği ve kalitesi ile sağlık eğitiminde ilklerin öncüsü olmaktır.
 
KAMPÜSTE YAŞAM

Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Erasmus Programı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Erasmus faaliyetleri kapsamında Danimarka"dan 1, Finlandiya"dan 2, Fransa"dan 1, Hollanda"dan 1, İspanya"dan 1, İtalya"dan 2, Polonya"dan 2 ve Portekiz"den 1 üniversite; toplam 11 üniversite ve 17 program ile ikili anlaşmalar doğrultusunda değişim programları sürdürülmektedir.
 
LABORATUVARLAR

Temel Tıp Bilimleri eğitimi üniversitenin Esentepe Merkez Kampüs laboratuvarlarında yapılmaktadır.
 
MEDİKO-SOSYAL BİRİMİ

Mediko-Sosyal Birimi tüm öğrencilerin ve mensupların sağlıklarını korumak, gerektiğinde tetkik ve tedavilerini sağlamak üzere kurulmuştur. Rektörlük ve eğitimhastanede organize olmuş birim ilk başvuru merkezi olarak muayene ve tetkikleri gerçekleştirmekte, gerektiğinde hastaların ilgili branşlar tarafından konsültasyonlarını ve cerrahi operasyonlarını organize etmektedir. Bu kapsamda üniversite mensuplarının acil sağlık hizmeti ihtiyaçlarıda eğitim hastanesinin acil ünitesi"nde karşılanmaktadır.
 
KÜTÜPHANE
 
İstanbul Bilim Üniversitesi Kütüphanesi"nde her türlü bilgi elektronik ortamda ulaşılabilir durumdadır. Kütüphane otomasyon programı (Yordam) kataloglama, sınıflama, tıp kitapları NLM (National Library Medicine) ve tıp dışı kitapları LC (Library of Congress Classification System) sağlama, süreli, yayınlar, ödünç verme modülleri ile ihtiyacına tam cevap verebilmekte, MARC formatı başta olmak üzere her türlü programdan kayıt alıp verebilmektedir.
 
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Satranç kulübü, tiyatro ku lübü, müzik kulübü, fotoğrafçılık kulübü, çevre sağlığı eğitim kulübü, kültür ve edebiyat kulübü, dans kulübü, turizm ve gezi Kulübü ve spor kulübü aktif olarak faaliyet göstermektedirler. Öğrenci kulüplerinin çalışmalarını destekleyici ve kulüpler arası iletişim ve etkileşimi sağlayan programlar yapılmaktadır.
 
KANTİN VE YEMEKHANE HİZMETLERİ

Öğrencileri Esentepe Merkez Kampüs, Gayrettepe Kampüsleri ve staj yapılan Group Florence Nightingale Hastaneleri"ndeki kantin ve yemekhane hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
 
FLORENCE NIGHTINGALE HASTENESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulunun temel amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve çağdaş eğitim anlayışı içinde bilimsel, teknolojik gelişmeler doğrultusunda, sağlık bakımının geliştirilmesine katkıda bulunabilecek nitelikte hemşire yetiştirmektir. Hemşirelik Lisans programı; sağlık bilimleri ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin,ailenin, toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi tedavi ve rehabilite edilmesinde çağdaş rol işlevleri üstlenebilecek hemşireler yetiştirmek amacıyla planlanmıştır. Eğitim-öğretim-yönetimle ilgili temel kavramkuram, ilkeler doğrultusunda sağlık bakım ekibi içinde bakımın yönetiminde etkin bir üye olarak sorumluluk alabilecek düzeyde nitelikli elemanlar yetiştirmek bölümün ana hedefidir. Bölümde eğitim süresince sunulan dersler dışında 4.Sınıf VIII. dönem öğrencinin başarısına ve isteğine bağlı olarak seçilen bir anabilim dalında daha özelleşmiş bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla haftada en az 30 saat olmak üzere bir intern programı yürütülür.
 
AVRUPA FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ

Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere; üniversite bünyesindeki diğer fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır. Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
 
• Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak,
 
• Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak
 
• Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,
 
• Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,
 
• Üniversite öğrencilerinin, sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak,
 
• Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,
 
• Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel işbirliğinde bulunmaktır.
 
GROUP FLORENCE NIGHTINGALE HASTANELERİ
 
Group Florence Nightingale Hastaneleri İstanbul Bilim Üniversitesi"ne afiliye olan, uygulamalı eğitimde yararlanılan hastanelerdir. Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Özel Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi deneyimli ve uzman kadrosu ile başta tıp fakültesi olmak üzere tüm öğrenci stajlarında çok önemli olanaklar sağlamaktadır. Şişli, Gayrettepe ve Kadıköy Florence Nightingale Hastaneleri uluslararası akredite edilmiş (Joint Commission International), donanımı, interdisipliner bakım yaklaşımı ve yaygın hizmet sunumu ile tüm akademik birimler için örnek uygulama alanlarıdır.
 
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Tıp Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
 
• Sağlık Yüksekokulu
 
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• İlk ve Acil Yardım
 
• Anestezi Teknikerliği
 
• Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği
 
• Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
 
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
 
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Büyükdere Cad. No: 120 34394 Şişli-İstanbul
 
Tel : 0212 213 64 86
 
Faks : 0212 272 34 61
 
www.istanbulbilim.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna