Deniz Harp Okulu hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Deniz Harp Okulu hakkında bilgi

Deniz Harp Okulu hakkında bilgi

   

Deniz Harp Okulu hakkında bilgi

Deniz Harp Okulu"nun temelini teşkil eden ve Tersane Hendesehanesi adını taşıyan okul; 1773 yılında III.Mustafa zamanında kurulmuş olup, daha ziyade gemi kaptanlarının da katıldığı bir kurs niteliğindedir. Kasımpaşa"daki bir kalyonda açılan bu kursta düzlem geometri ve seyir dersleri gösterilmiştir.
 
Ülkede ilim ve eğitimin yayılmasının gerektiğine inanan III.Mustafa, 1773 yılında Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa emrinde bir Tersane Hendesehanesinin açılması için Baron de Tott"u görevlendirmiştir. Ak sakallı gemi kaptanlarının da içlerinde bulunduğu yaşları ilerlemiş öğrenciler, üç ay sonra düzlem trigonometrisinin dört kuralını arazi üzerinde uygulayabilecek, irtifa ölçebilecek ve rota çizebilecek seviyeye gelmişlerdir. Altmış yaşındaki öğrencilere yeterli görülerek bu alandaki çalışmalara son verilmiş; III.Mustafa ile Baron de Tott, bu öğretimin uygulamalar yoluyla zaman içinde mükemmelleştirilmesini kararlaştırmışlardır.
 

Karada açılan ilk deniz okulu; Hendesehane veya Hendesehane-i Bahri adıyla, Baron de Tott"un tavsiyesi ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa"nın gayretleriyle 1776 yılı Şubat ayında Kasımpaşa"da Tersane-i Amire"nin “Darağacı” denilen semtinde kurulmuştur.
 
1782-1783 yıllarında, tersanedeki hendesehanenin dar olması ve ihtiyacı karşılamaması nedeniyle, tersane sahasında birkaç odalık yeni bir mühendishane binası yaptırılmıştır. Üç yıllık süre ile eğitim/ öğretim yapacak olan okul, Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adı ile 22 Ekim 1784"te yeni binasında faaliyete başlamıştır. 1795"te iki kısma ayrılan okulun; birinci kısmında güverte subayı, ikinci kısmında ise gemi inşa subayı yetiştirilmiştir.
 
1821 yılında meydana gelen yangında okul binası da yanmış ve 1822 yılında Tersanede Parmakkapı civarında bulunan Errehane (Bıçkı mağazası) binası tadil edilerek okul buraya taşınmıştır.
 
Kasımpaşa"daki şimdiki Taş Havuzlar mevkiindeki taş havuzun inşaatıyla ilgili olarak; II.Mahmut"un Divanhane"ye gelişi sırasında, geçici olarak okulun seyr-i sefain kısmının Heybeliada"ya nakli kararlaştırılmıştır. Okul, Heybeliada"da II.Mahmut tarafından yaptırılan Kalyoncu Kışlası"na taşınmıştır.
 
Okulun; Heybeliada"daki yeni binaya nakledildiği 1838 yılında, Meclis-i Bahriye ve Hükümet tarafından okulla ilgili olarak çıkarılan kanunnameden, eğitim/öğretim faaliyetine esaslı bir programla başlandığı anlaşılmaktadır.
 
Tanzimat"la birlikte Mekteb-i Bahriye adıyla anılmaya başlanan okul, Kasımpaşa"daki binasında 12 yıl kadar kalmış ve daha sonra son kez Heybeliada"ya nakledilmiş, 1850 yılında ise Heybeliada"daki eski Bahriye Kışlası"na taşınmasına karar verilmiştir. Okul binası 34 odalı olup, 150 öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca okulda 30 yataklı bir hastane, eczane, matbaa, mücellithane ve büyük bir kütüphane mevcuttur. Öğretim İngiliz sistemine göre yapılmakta olup, bazı dersler İngiliz Öğretmen tarafından okutulmuştur.
 
Bu dönemde okulun; Mekteb-i Bahriye-i Şahane, Mekteb-i Fünun-i Bahriye, Mekteb-i Fünun-i Bahriye-i Şahane gibi isimlerle anıldığı görülmektedir.
 
Sultan Abdülaziz döneminde okula alına öğrenci sayısı artırılmış ve eğitim/öğretim hususlarında da gelişmeler kaydedilmiştir. Çağın teknolojik yenililikleri paralelinde, öğretim programları yeniden ele alınmış, güverte ve inşaiyye sınıfları yanında buhar sınıfı kurulmuştur.
 
Böylece okul; 4 yılı idadi, 2 yılı harbiye, 2 yılı da eğitim gemilerinde olmak üzere 8 yıllık eğitim veren bir kurum görünümü kazanmıştır.
 
II.Meşrutiyet sonrasında; İngiltere Deniz Harp Okulu örnek alınarak hazırlanan yeni eğitim/öğretim sistemi, 1909 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
 
Balkan Savaşı yıllarında, okulun mevcut eğitim sisteminde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre 4 yıl süreli Bahriye Mektebi"nden mezun olanlar, 1 yıl okul gemisinde “Deniz Talebesi” olarak, müteakiben 3 yıl donanmada “Mühendis” olarak eğitim görüp daha sonra Üsteğmen rütbesi ile asıl görevlerine başlamaktadırlar. Bu dönemde okul; “Ada Mektebi” adıyla sadece eğitim açısından değil, sosyal hayat açısından da Türkiye"nin en nitelikli okulu olma özelliğini kazanmıştır.
 
Cumhuriyet döneminde; Bahriye Mektebi"ne ilk olarak 1924 yılında Güverte, Makine ve Katip sınıflarında okutulmak üzere öğrenci alınmıştır. Bu dönemde Güverte ve Makine sınıfları için öğretim süresi, 1 yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 4 yıldır. Mezun olanlar, okul gemisinde “Deniz Talebesi” olarak gördükleri bir yıllık eğitimi müteakip mühendis (Teğmen) rütbesi ile donanmada göreve başlamaktadır.
 
“Heybeliada Bahriye Mektebi” Genelkurmay Başkanlığı"nın 27 MAYIS 1928 tarihli emri ile, “Deniz Lisesi” adını alarak askeri liselerin müfredat programları uygulamaya konulmuştur. 1928"de başlanan bu yeni eğitim/öğretim biçimi sadece 2 yıl uygulanmış, Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu Heybeliada"daki tesislerde tekrar birleştirilerek adı “Deniz Harp Okulu ve Lisesi” olmuştur.
 
1953 yılına kadar Deniz Harp Okulu"nun eğitim/öğretim süresi, 1 yılı teorik öğretimle okulda ve 1 yılı pratik eğitimle donanmada değerlendirilmek şeklinde 2 yıldır. 1953 yılından itibaren 4 yıllık layn sistemine geçilmiştir. 1969-1970 eğitim/öğretim yılında eğitim ilk 3 yılı öğrenci, 4 ncü yılı Layn Okulu ve 1970-1971 yılından itibaren de Subay Temel İhtisas adı altında subay olarak Sınıf Okullarında okunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
1974-1975 eğitim/öğretim yılından itibaren öğretim süresi 4 yıla çıkarılmak suretiyle, eğitim/öğretim sistemi; Elektrik-Elektronik, Makine, Yöneylem Araştırması-Yönetim, Kontrol Sistemleri, Gemi İnşa, Oşinografi, Uluslararası İlişkiler bilim dalları çerçevesinde şekillendirilmiş ve ilk mezunlar 1977-1978 yılında verilmiştir.
 
1984 yılında eğitim-öğretim sistemi yeniden değerlendirilmiş; bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak Yöneylem Araştırması/Yönetim, Makine ve Elektrik/ Elektronik (Muhabere, Bilgisayar, Kontrol, Elektrik) ana bilim dallarında eğitim/öğretime 1986-1987 yılında başlanmıştır.
 
Heybeliada"daki tesislerin gelişen eğitim sistemlerinin gereklerini bina ve tesis yönünden karşılayamaması, ulaşım sorunları ve Türk Donanması"nın deniz subayı ihtiyacının artması; Deniz Harp Okulu"nun istenen özelliklere uygun, geniş bir alana taşınmasını gündeme getirmiştir. Bu maksatla, TUZLA"da hazine arazileri ile istimlak edilen parsellerle 777 dönüm tutan Tuz Burnu Yarımadası"nda yeni bir Deniz Harp Okulu"nun inşası için 28 Temmuz 1977 tarihinde merhum Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK tarafından temel atılmıştır.
 
Tuzla"daki modern Deniz Harp Okulu tesisleri, 31 Temmuz 1985 tarihinde Cumhurbaşkanı Kenan EVREN tarafından hizmete açılmış ve Heybeliada"daki tesisler Deniz Lisesi Komutanlığı"na devredilmiştir.
 
1988-1989 yılında üç bilimsel dalda ilk mezunlar verilmiştir. 1990 yılının başında Harp Okulları"nın statüsü ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu"nun 2 nci maddesinde yer alan “Lisans Düzeyinde Eğitim” kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Genelkurmay Başkanlığı"nca, Harp Okulu"ndan mezun olacak subaylara herhangi bir fakültede lisans tamamlama eğitimine gerek duymayacak şekilde belli bir dalda lisans düzeyi eğitim/ öğretim verilmesi emredilmiştir. Bu emir üzerine YÖK"ün mühendislik çerçeve programı Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ programları da gözden geçirilerek yeniden düzenlenen programlar 1991-1992 yılında uygulanmaya başlanmış ve 1993-1994 yılında ilk mezunlar verilmiştir.
 
1992-1993 yılından itibaren sivil lise mezunlarından bayan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Dost ve Müttefik ülkeler ile yapılan askeri eğitim işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, özellikle Türki Cumhuriyetlerden olmak üzere 1993-1994 yılından itibaren misafir askeri öğrenci alınmaya başlanmıştır.
 
17 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4566 sayılı yeni Harp Okulları Kanunu ile Öğretim Başkanlığı"nın teşkilat ve kadroları yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Öğretim Başkanı Dekan olarak değiştirilmiş, mühendislik diploması veren dallar bölüm olarak yeniden kurulmuş ve bölümlere bağlı Ana Bilim Dalları açılarak bölüm sayısı 4"ten 9"a çıkarılmıştır. Aynı kanun gereğince; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik bilim dallarında, 2001-2002 yılından itibaren lisansüstü eğitim/öğretim vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere “Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü “ kurulmuştur.
 
DENİZ HARP OKULU"NUN AMACI, GÖREVİ VE TEŞ- KİLATI

Deniz Harp Okulu Komutanlığı"nın amacı ve görevi 11 Mayıs 2000 tarihinde kabul edilen 4566 sayılı Harp Okulları kanunu ile belirlenmiştir.
 
AMACI

04 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması halinde lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamaktır.
 
Bu hedeflere ulaşılırken, aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yurdunu ve ulusunu seven, asker olmaktan gurur duyan, denize ve denizciliğe aşık lider konumunda bireyler yetiştirmektir.
 
DENİZ HARP OKULUNDA ANA İLKELER
 
Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur : 1. Öğrencilere Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır. 2. Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü sağlanır. 3. Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanır.
 
DENİZ HARP OKULU GÖREVİ
 
Görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim görmüş, kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf deniz subayı yetiştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim vermektir.
 
ÜLKÜ

Geleceğin üstün nitelikli deniz subaylarını yetiştiren, eğitim ve öğretimi ile örnek gösterilen, dünyanın en iyi Deniz Harp Okulu olmaktır.
 
DENİZ HARP OKULUNDA DEĞERLERİ

• Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine sahip olmak,
 
• Vazife bilincine sahip olmak,
 
• Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak,
 
• Değişim ve gelişime açık olmak,
 
• Deniz ve denizciliği sevmek, sevdirmek,
 
• Öğrenci odaklı olmak,
 
• Dürüst, çalışkan, adil, özverili ve coşkulu olmak,
 
• Kanunlara ve amirlere mutlak itaat etmek,
 
• Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek,
 
• Mükemmeliyetçi olmak,
 
• İnisiyatif sahibi olmak,
 
• Çevreye saygılı olmak,
 
• Tasarrufa önem vermek,
 
• Öngörülü olmak,
 
• Üstün fedakarlık niteliğine sahip olmak,
 
• Doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,
 
• Üstün cesaret sahibi olmak,
 
• Üstün fiziki güç ve dayanıklılığa sahip olmak,
 
DENİZ HARP OKULUNDA EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ANA HEDEFİ

• Teknolojinin hızla gelişmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yeni giren yüksek teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerini kullanan insan gücünün daha çok teknik bilgiye sahip olmasının gerekliliği ve bilgi çağında bulunmamız nedeniyle, Deniz Harp Okulunda öğrencilerin, hem deniz sınıfı subay, hem de yüksek öğrenim kurumlarınca kabul edilen bir mühendislik alanında lisans diploması almaları hedeflenmiştir. Bu amaçla eğitim ve öğretim programları üç temel unsurdan oluşmaktadır:
 
• Ortak okutulan; teknik, sosyal ve fen dersleri ile öğrencilerin; düşünme, araştırma, sorun çözme, ve analiz-sentez yeteneklerini geliştirerek en doğru karara varabilecek düzeye getirmek ve çalışmalarını açık, net ve düzgün bir Türkçe ile ifade etmelerini sağlamak,
 
• Ortak okutulan akademik meslek dersleri ve tatbiki, askeri eğitim ve savaş beden eğitimi uygulamaları ile öğrencileri denizcilik ve liderlik konularında eğitmek,
 
• Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bir alanda lisans diploması vermektir.
 
DENİZ HARP OKULUNDA AKADEMİK YÖNETİM

Okul Komutanı, Dekan, Kurmay Başkanı, Öğrenci Alay Komutanı ve Bölüm Başkanları, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu"nu oluşturur. Kurul, önemli akademik kararların alınmasını ve eğitim ve öğretimin yürürlükteki mevzuat kapsamında yönlendirilmesini sağlar. Dekanlık, akademik öğretimi yaptırmakla görevli Bölüm Başkanlıkları ve bunlara bağlı Anabilim Dalı Başkanlıkları ile öğretimle ilgili etkinlikleri desteklemek üzere “Plan Araştırma ve Program Geliştirme” , “Ölçme Değerlendirme” ve “Öğretim Destek” Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bölüm ve ana bilim dalı başkanlıkları ise aşağıdadır:
 
Mesleki Bilimler Bölümü
 
• Seyir-Gemicilik Anabilim Dalı
 
• Askeri Dersler Anabilim Dalı
 
• Silah-Harekat Anabilim Dalı
 
• Gemi Makineleri İşletme Anabilim Dalı
 
Makine Mühendisliği Bölümü
 
• Enerji Ve Termodinamik Anabilim Dalı
 
• Makine Teorisi Ve Gemi Yapım Anabilim Dalı
 
Sosyal Bilimler Bölümü

• Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 
Fen Bilimleri Bölümü

• Matematik Anabilim Dalı
 
• Kimya Anabilim Dalı
 
• Fizik Anabilim Dalı
 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• Yazılım Ve Donanım Anabilim Dalı
 
Gemi İnşa Mühendisliği Bölümü

• Gemi İnşa Anabilim Dalı
 
• Hidro Mekanik Anabilim Dalı
 
Elektrik /Elektronik Mühendisliği Bölümü

• Elektronik Anabilim Dalı
 
• İletişim Anabilim Dalı
 
• Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı
 
Endüstri Mühendisliği Bölümü

• Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
 
• Endüstri Anabilim Dalı Yabancı Diller Bölümü
 
• Yabancı Diller Anabilim Dalı
 
DENİZ HARP OKULUNDA ÖĞRETİM KONSEPTİ

Deniz Harp Okulunda dersler, konularında uzman asker ve sivil öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Meslek dersleri donanmanın seçkin subayları tarafından icra edilmektedir. Akademik öğretimde dersler 25-30 kişilik sınıflarda yürütülmektedir. Derslerde öğrencilerin fiilen katılımını gerektiren inceleme ve araştırmayı da kapsayan aktif öğretim yöntemi uygulanmaktadır.
 
DENİZ HARP OKULUNDA AKADEMİK DANIŞMANLIK

Her kısma o kısma ders veren öğretim elemanlarından bir akademik danışman görevlendirilmektedir. Akademik danışmanlar; öğrencilerin eğitim ve öğretime yönelik akademik konularda başvurularını değerlendirmekte, sınav neticelerini öğrencilere bildirmekte, başarısız öğrencileri takip ederek önlemlerin alınmasını sağlamakta ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesini temin etmektedir.
 
DENİZ HARP OKULUNDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI

Yabancı dil öğretiminde amaç; 4 temel beceri (okuma, yazma, konuşma ve anlama) "nin kazandırılması ve bu becerilerin inceleme ve araştırma yapabilecek düzeye çıkarılmasının sağlanmasıdır.
 
DENİZ HARP OKULUNDA ÖĞRETİM VE EĞİTİME DEVAM ZORUNLULUĞU

Deniz Harp Okulu öğrencileri bulundukları sınıfın statüsüne göre derslere, uygulamalara, laboratuvarlara devam etmek, sınavlara girmek ve tatbiki eğitimlere katılmak zorundadırlar.
 
Akademik eğitim öğretim döneminde fiilen yapılan derslere, toplam 300 ders saati veya daha fazla süre katılamayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar.
 
DENİZ HARP OKULUNDA LABORATUVAR İMKANLARI
 
Öğrencilerin akademik öğrenimlerini, laboratuar ortamında pekiştirmek ve bilimsel araştırmalar da yapmaya imkan sağlayabilmek üzere Deniz Harp Okulunda;
 
• Elektrik Makineleri ve Devre Analizi,
 
• Elektronik, İletişim ve Mikroişlemciler,
 
• Mekanik, Akışkanlar Mekaniği , Malzeme, Mekatronik, Isı ve Termodinamik,
 
• Bilgisayar,
 
• Stimli Makineler, Dizel ve Gaz Türbini,
 
• Gemi Resmi , Teknik Resim Çizim,
 
• Sualtı ve Suüstü Silahları,
 
• Meteoroloji,
 
• Gemi İdare Havuzu,
 
• Gemicilik,
 
• Seyir ve Harita Kullanma,
 
• Elektronik Seyir, Planetoryum
 
• Fizik, Mekanik, Elektrik/Elektronik,
 
• Kimya,
 
• Lisan, laboratuvarları bulunmaktadır.
 
DENİZ HARP OKULU ADRESİ

Deniz Harp Okulu Komutanlığı 34942 Tuzla / İSTANBUL
 
Tel : 0216 395 26 30
 
Faks : 0216 395 26 58
 
www.dho.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna