Allah'a iman nedir
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Allah'a iman nedir

Allah'a iman nedir

   

Allah'a iman nedir

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Allah'a iman, Allah'ın var ve bir olduğuna, O'ndan başka İlâh olmadığına, bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce bulunduğuna inanmaktır.

Yine belirtmek gerekirse Al­lah'a iman, Al­lah'ın var­lı­ğı­na, bir­li­ği­ne ve üs­tün sı­fat­la­ra sa­hip, ek­sik sı­fat­lar­dan uzak bu­lun­du­ğu­na can­lı ve can­sız her şe­yin Alah ta­ra­fın­dan ya­ra­tıl­dı­ğı­na inan­mak de­mek­tir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de;

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm.


İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir. (Bakara 2/ 163)

İma­nın şart­la­rın­dan bi­rin­ci­si ve en önem­li­si Al­lah'a iman­dır; çün­kü ima­nın di­ğer şart­la­rı­na ina­na­bil­mek, Al­lah'ın var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne iman et­me­ye bağ­lı­dır.

Kur'an-ı Ke­rim'in üze­rin­de dur­du­ğu en önem­li ko­nu Al­lah'ın var­lı­ğı ve bir­li­ği­dir. Al­lah'a iman, di­nin te­me­li­dir. Al­la­h Te­âlâ bir­çok ayet-i ke­ri­me­de ken­di­si­ni akıl yo­luy­la bul­ma­mı­za ya­ra­ya­cak şey­le­re dik­ka­ti­mi­zi çek­mek­te­dir: “De ki, gök­ler­de ve yer­de ne­ler var, ba­kın” (Yu­nus 10/101). “Gök­le­rin ve ye­rin ya­ra­tı­lı­şın­da, ge­ce ile gün­dü­zün bir­bi­ri ar­dın­ca ge­lip gi­di­şin­de akl-i se­lim sa­hip­le­ri için ger­çek­ten ibret­ler var­dır.”(A­li İm­ran 3/190).

Et­ra­fı­mı­za bak­tı­ğı­mız za­man, var­lık ale­min­de sü­rek­li bir dü­ze­nin ve üs­tün bir ya­ra­tı­lı­şın bu­lun­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Kâ­inat­ta­ki bü­yük dü­zen, üs­tün, öl­çü­lü ve in­ce ya­ra­tı­lış, yü­ce Al­lah'ın var­lı­ğı­nın en açık de­lil­le­ri­dir. On­dan baş­ka hiç kim­se, bu ka­dar bü­yük iş­le­ri dü­zen­li bir şe­kil­de ya­pa­maz ve mil­yon­lar­ca se­ne bu dü­ze­ni de­vam et­ti­re­mez.

Bü­tün pey­gam­ber­ler ve Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.), özel­lik­le Al­lah'ın var­lı­ğı ve bir­li­ği inan­cı üze­rin­de du­rmuş­lar, in­san­la­rı akıl al­maz şey­le­re tap­mak­tan kur­tar­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır.

İş­te biz, Kur'an-ı Ke­rim'in açık­la­ma­la­rın­dan, Pey­gam­be­ri­mi­zin söz­le­rin­den ve kâ­ina­tın üs­tün ya­ra­tı­lı­şın­dan Ce­nab-ı Hak'kın var­lı­ğı­nı ka­bul eder, ona iman ede­riz.

Biz Al­lah'ı an­cak sı­fat­la­rıy­la bi­le­bi­li­riz. Yok­sa onun za­tı­nı kav­ra­ma­mız müm­kün de­ğil­dir. Za­ten Al­lah da bu­nun­la bi­zi yü­küm­lü kıl­ma­mış­tır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna